Dato: 18. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 163. Fra H. C. Andersen.

Glorup 18 Sept 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

Uagtet jeg ikke har hørt fra Dem siden jeg skrev sidst, maa jeg dog lade Tanker og Hilsener flyve herned paa Papiret! Deres Broder Christian vilde jeg ogsaa gjerne skrive til, men hvor er han? Send De ham mit Haandtryk, siig ham at jeg længes efter hans skikkelige velsignede Ansigt! gamle Jomfru Ibsen siger: »er han ikke en Deilighed nu, saa maa han overordenlig have forandret sig!« Igaar forlode da de Svenske os, der var Frokost og Kanonskud i Nyborg; to Regimenter ere blevne tilbage; de Stakler havde glædet sig til at komme hjem til deres Familie, og saa fik de pludseligt Ordre at maatte blive. Vi have saaledes alle vore her endnu paa Glorup. - De tydske Tropper marschere jo rask ud af Holsteen, me­dens Frankfurter Røret proclamerer Krig.1979Jeg haaber Magterne gjøre hvad de selv ville og ikke lystrer Rotschilds By. Magten der de udøve, er kun som den Kridtstreeg man slaaer om en Hane; men Magterne skulle være en Ørn og flyve over Stregen. Nu vil jeg have Fred ellers er jeg istand til at slaaes. ­

Frøken Bremer skriver mig til at hun har stor Længsel efter Danmark og at hun i Begyndelsen af October vil gjæste Kjøbenhavn;1980 hun spørger mig om jeg ikke veed en Familie hvor hun kan faae to Værelser, med Udsigt til en Plads eller Have, Kaffe, Thee og Mad, samt en elskværdig Vertinde? Veed De eller Deres Søster Nogen? - Hvorledes gaaer det mig selv med Huusleilighed?; det er den Sol, som nok vil skaffe Vanskeligheder og naar jeg saa faaer et Sted til Solsiden, saa skinner maaskee ikke Solen hele Vinteren.

Jeg haaber da at De nu har hørt Liden Kirsten1981 naar jeg kommer hjem! jeg tænker stærkt paa at komme! Vil De bede Otto Møller gaae ind i Hotel Phønix og spørge hvad Verten nu mod Vinter tager for to smaa Værelser paa Solsiden? Men kun spørge! ­

Hils Deres Søster, Svoger og Sønnerne! Worsaae haaber jeg er saa elskværdig at vise Frøken Bræmer, naar hun kommer, hvad der er værd at see af »gamle Danmark«, skulde Grimur Thomson, som Diplomat kunde arangere med Himlen at Bøgeskoven endnu var grøn naar hun kom, da vil hun vist besynge hans diplomatiske Styrke, hils dem Begge ret meget og send mig endnu en lille Epistel; Veiret er koldt, den ene Byge kommer paa den anden, Sommeren pakker stærkt ind, og rømmer Leilighed for Vinteren. Jeg gaaer imidlertid og dovner, det vil sige jeg giver mig selv gode Dage, ligesom Manden der gav sin So Flesk og meente det kom igjen! - I Dag har jeg imidlertid ingen Løvfalds Ideer, det eneste Blad som falder er dette, som flyver til Kjøbenhavn og hilser

kjærligst fra Broderen.

[Udskrift]

Frøken Henriette Wulff.

Adr: Conferensraad Kock. Ny Kongensgade Kjøbenhavn.

anbefales.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost