Dato: 18. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

224. Til E. Collin.

Glorup 18 Sept 1848.

Kjæreste Ven!

Tak for det lille Brev og den tiltænkte store Lussing! De seer, hvad den sidste angaaer at jeg veier Venskab efter Vægten. Om fjorten Dage er alt­saa De »med Hustru og Barn«, som Svensken siger, tilbage, jeg tænker at være lidt før, eller paa samme Tid; jeg vil nemlig i Slutningen af denne Maaned være i Kjøbenhavn og saa skulle vi være rigtig elskværdige mod hinanden!–Fra Frøken Bremer fik jeg i forgaars et Brev, hun skriver at hun har stor Længsel iaar efter at see Danmark og at det er hendes Be­stemmelse at komme til Kjøbenhavn i Begyndelsen af October, for at af­lægge de Danske et Besøg, naturligviis vil jeg gjerne være hende til nogen Tjeneste; allerede om en saadan beder hun mig, i det hun skriver om jeg ikke vil see at skaffe hende to hyggelige Værelser, Opvartning, Kaffe og Thee og fremfor alt, »en hyggelig och treflig värdinna«, hun tilføier at der­ som jeg ikke veed Beskeed med Sligt om jeg da vil forhøre hos mine »Ven­inder«; jeg har spurgt mig for hos Fru Ørsted og hos Kocks, vil De spørge Deres Kone og Svigermoder om de veed Nogen der tager mod: »välkanda fruntimmer«. Imidlertid der paa336 kan jeg høre Beskeed naar jeg kommer hjem, jeg vil foreløbig foreslaae hende at tage ind i Hotel royal, hvor jo Vertinden skal være »hyggelig og treflig«.–Igaar reiste de svenske Soldater hjem, paa to Compagnier nær; de Stakler, som maa blive, de have i de sidste Dage sjunget og været saa glade over at de skulde hjem til Kone og Børn; nu see de lidt alvorlige ud; de begynde at exercere for at have det at tænke paa; vi have her paa Glorup alle vore, det er dannede, elsk­værdige Mennesker. Jeg husker ikke om jeg i mit sidste Brev skrev til Dem om Svenskernes opbyggelige Gudstjeneste; jeg veed ikke og skriver der­for derom i Brevet til Deres Fader, dersom De læser det.–Ved de Bort­reistes Indskibning fik jeg et langt poetisk Farvel fra een af Capitainerne!–Tak for al Uleiligheden med Romanen etc.! maa jeg nu foraarsage Dem lidt mere. Jeg blev enig med Reitzel at vi strax den første October skulde begynde paa Trykningen, jeg tænker at Bjanko Luno gjerne nu kunde faae første Deel og begynde saaledes at jeg ved min Hjemkomst havde den første October, de to første Correctur-Ark; der ere dog mange Ark og det er saa kjedeligt at have saa meget paa eengang at giennem­læse, nu faaer jeg jo ogsaa de illustrerede Eventyr, der skulle ud til Juul.–Er De derfor saa elskværdig, en Dag, naar De har Tid dertil, at gaae ind til Reitzel og give ham Manuskriptet til første Deel, siig ham at anden Deel er netop samme Størrelse og tredie omtrent en halv Gang saa stoer, som hver enkelt af disse.–Jeg ønsker det trykket i Form og Størrelse som OT og Kun en Spillemand. Det trykte Arke-Antal bliver nogle og tyve. Jeg har imidlertid ikke talt med ham om Honoraret, men 14 Rdlr Arket maa jeg da have! imidlertid gjør De det af som De vil og som Reitzel kan!337–De sædvanlige Fri-Exemplarer jeg altid faaer maa jeg ogsaa have! Naar han ved Juul betaler de 150338 Rdlr kan jeg gjerne vente lidt med Resten om det behøves. Kort, vi bøie os efter hinanden i Tidsomstændighederne.

Jeg lever i Naturen, som jeg seer efter i Sømmene; kjører og spadserer med Svenskerne og opfatter disse Naturer, det er'ndash;med Nydelsen af god Mad og Drikke,–min eneste Beskjæftigelse, men det er ikke at dovne, jeg giver mig gode Dage, lige som Manden gav sin So Flesk og det kommer igjen!–Men hvorledes i Verden lever dog vor fortræffelige Ernst Weis, Hartmanns og hele det Hjørne? kast mig ind i deres Tanker

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost