Dato: 3. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

191.Til Jonas Collin. Glorup den 3 Sept 1848.

Min kjære faderlige Ven !

i dette Øieblik fik jeg Deres Brev, dateret den første, tak derfor !–Der var et tydsk som fulgte med, fra een mig ubekjendt Mand; Indholdet bevægede mig, jeg sender Dem det hele Brev og sender det strax i det jeg ikke veed noget bedre. Vil De læse det igjennem, og er Deres Følelse da i dette, som min, da tag Dem lidt der af, eller giv Eduard Brevet, og han vil, efter at kjende det, vistnok gjøre hvad der kan gjøres. Jeg kjender ikke Tscherning ellers havde jeg simpelt skrevet ham til og lagt det tydske Brev inden i; sende O. Lehmann det kunde jeg jo, men det samme vil ogsaa Eduard gjøre, dersom det var fornuftigst.

Skriv mig ret snart et Par Ord til om denne Sag, om De kan gjøre noget, om Eduard vil det, eller hvad j eg skal !–Jeg kan ikke sove paa den Ting, Posten gaaer herfra i Aften og derpaa ikke før om tre Dage, altsaa er det Følelsen alene som leder mig; den gamle Faders Ord rører mig, og jeg kunde i hans Sted have skrevet ligesaa til Ubekjendte dersom Waldemar eller Stampe var kommet i Fangenskab.–De vil kunde svare, at den unge Mand her behøvede slet ikke at løbe med, men det vil De ikke, Deres Hjerte vil det ikke.–

Dersom det f Ex overdrages til Eduard og han mueligt sender Brevet til Tscherning eller Orla Lehmann, da ønsker jeg dog at faae det tilbage igjen;–

Jeg hører at Forfatteren til den nye Barselstue foreslaaer Madam olst til at spille Fru Heibergs Rolle, naar denne gives af, det er nok ogsaa den eneste rimelige der er at finde !–Jeg ønsker med Hensyn til Mulat­ten at Jomfru Ryges Rolle prsesenteres Fru Heiberg, vil hun ikke'ndash;ja, saa er der nok Ingen for Øieblikket?–

Hils paa det inderligste Stampe, og siig ham jeg raaber »Hurra for Freden«, thi Vaabenstilstand betyder da Fred, og en god Fred !

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus