Dato: 2. september 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 159. Fra Henriette Wulff.

Kh: d. 2d Sept: 48.

Min kjære gode broderlige Andersen!

Gjerne havde jeg endnu truffet Dem i Kh: før De drog bort, men jeg kom for seent til at see Dem, da jeg først Mandag Aften seent kom med Iris.1948 Men Dagen efter blev jeg glædet med et rart venligt Brev fra Dem, som jeg ret takker Dem for. Fra Fanø fik De en lille Epistel fra mig, siden den Tid har jeg seet meget Skjøndt. Thi da Broder Peter pludselig fik Ordre at forlade Fanø og at gaae til Als for at tage Commandoen af Orlogsdampskibet Gejser,1949 der er bleven armeret, fulgte vi ham til Weile, derfra gik han syd paa, og vi opholdt os 3 Dage i det yndige Weile, der fik en forhøjet interesse ved at Hovedqvarteret1950 var der. Den sidste Dag og Nat paa Fanø gav os et Skue jeg aldrig glemmer, en Storm af Vesten, har De seet det Andersen, naar det Uhyre, Havet, styrter sig ind mod Land, med den fraadende Skum saa langt Øjet kan række, med en Buld­ren, som vilde det overdøve Alverden jeg gyste ved det Andersen, - som jeg sjelden har gjordt, og ved de Fortællinger, om de Mennesker der sadte Livet til der, ofte ved at vilde rædde Skibbrudne stædte i Nød, paa een Dag blev der otte unge Enker paa Fanø, ogsaa er der en Alvor udbredt over Beboerne af den stille Øe, de synge aldrig og dandse kun lidt ved Juletider. De sagde om mig der, at jeg saae saa alvorlig ud, som om jeg aldrig kunde smile, og det er dog ikke min Natur, og forandredes den Alvor, eftersom jeg nærmede mig Østkysten af Jylland, selv paa Heden talte jeg muntert med vore vakkre Dragoner, man stødte paa, som Feltvagter og Forposter, ja mange smukke Grupper og Scener saae jeg; men hvor klaredes Alt op for mig i Weile, det er et lille Paradiis! Jeg saae mig bestandig om i de 3 Dage, var ved Jellinge, vandrede om­kring paa Gorm's og Thyra's Gravhøj, i den yndige Greis Dal, paa Dron­ninge Stolen,1951 ja blev rigtig vist de skjønneste Steder i 3 Miils Omkreds. En Dag tilbragte vi tæt ved Tiirsbek,1952 og spadserede i Haven om Efter­middagen. Nød Gardens smukke Musik hvær Dag som Taffelmusik og til Tappenstreg; besøgte Dronning Gunild1953 i sin Kiste, saae Øvelser af Espin­gol Batteriet,1954 om Aftenen Musik af Dr: Lorck1955 etc: etc: De seer [vi] nød Alslags, i enhvær Retning; en Oncle af min Svigerinde vilde beholde os otte Dage endnu par force, men skjøndt vi havde det saa ypperligt, længtes vi dog hjem, da vores egentlige Hværv, at besøge min Broder paa Fanø, var tilendebragt, og Søndag Morgen1956 forlod vi Weile, gik over Horsens til Skanderborg, hvor vi fra Bakken med Kirken og Monumentet, nød den dejlige Udsigt. Om Aftenen vare vi i Aarhuus, og som sagt uden noget Eventyr her hjemme Mandag Aften, meget tilfredse med den hele excur­tion, forfriskede paa Sjæl og Legeme. See dette er et lille Omris, men mundtlig er jeg uudtømmelig i at fortælle, jeg synes de 18 Dage saa rige paa Afvexling og Begivenheder, at jeg havde Stof til mange Ark, som De dog nok beder den hellige Jomfrue bevare Dem for, og hun bønhører Dem jeg skal nu lade det være nok for det Første, men belav Dem paa det Vær­ste naar De komme hjem, ikke at faae formeget om Fanø, jydske Hede, Weile etc: etc: for jeg er som et Barn, der har gjordt sin første Rejse!

Nu har vi da Vaabenstilstand paa 7 Maaneder, er De fornøjet med det? Før jeg veed Betingelserne er jeg ikke synderlig glad for den. I Dag er vores Konge ovre i Malmø, ventelig for at takke vores kjære Nabokonge for alle hans Tjænester, jeg glæder mig til i Aften, saa kommer Ægir hertil fra Malmø,1957 den bringer jo min kjære Broderlil! Nu gaaer De vel lidt til Slesvig, gjør det, og tag nogle Eventyr med, og forrær dem derovre, og bliv De selv rigtig populair, det er det Bedste De kan gjøre for den stakkels fortrykte Danskhed der. Her i »denne Europas Vadskerballe«, som Gr: Th: meget godt kalder denne By, gaaer ellers Alt ved det gamle, det regner bestandigt. Deres venlige Hilsner til hvær især har jeg bragt, Ida, Koch og Børnene sende fordoblet Ladning tilbage. Det diplomatiske Gejser-Barn er som altid sarcastiskt og godmodigt, to modstridende Egenskaber, men som ere besynderligen blandede hos ham, han hilser Dem venligst. The most amicable antiquary er endnu ikke kommet hertil, som er ret kjed­sommelig, Gud veed om han leder efter Oldsager, eller laver nye Romaner der paa Landet, hvor han rejser rundt, nous verrons. ­

Det fornøjer mig at Deres

nye Roman kommer ud d. 20, jo før jo heller, for at vi snart kan faae den paa Dansk. Siig mig om De dedicere den til Bulwer, som De tænkte paa.1958 Jeg tænker at De nu i Deres Efteraars­Eensomhed ret tænker Noget Smukt ud til os, De veed af gammel Erfa­ring hvor jeg glæder mig til

og over

hvad De kommer med! Bliv nu ikke for længe borte, kjære Andersen, og skriv mig til, naar De vil glæde mig, og det vil De jo ofte. Nok engang de kjarligste Hilsner fra Alle! Levvel!

Deres søsterlige Henriette Wulff.

Hvad svarede De den gamle Jomf: Ipsen,1959 om Chr: Skjønhed?

Skjøn­hedens Tittel er for Øjeblikket: Capt: Lieut:

og nichts weiter. - Otto M:1960 spørger meget efter Hr. Andersen og formælder sin dybeste compliment.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost