Dato: 31. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup den 31 August 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

tak for Deres kjære, levende Brev, det bar mig saa deiligt over Heden til det eensomme Fanø! jeg fik det for seent i Mandags1941 til at kunne skrive igjen samme Dag med Posten, jeg havde ellers gjort det, thi jeg saae i Brevet hele Udtrykket af det Sind og Hjerte, der saa tidt kan lyse Dem ud af Øinene, naar jeg i en god Time kommer til Dem. - Postgangen her fra Glorup er indskrænket til to Gange om Ugen og det er ret kjedeligt, naar man veed, at kun to Mile herfra, kan man (i Nyborg) sende Breve afsted hver Dag. Jeg glæder mig meget over den lille Reise De har gjort, De har dog nu et Begreb om vort interessante Hedeland og den alvors­fulde Vestkyst, jeg kjender nu ikke Fanø, men jeg har den Forestilling at denne Ø dog ikke er saa eiendommelig, som de mere sydlige, Amrom og Sylt; med Haligerne synes den slet ikke at kunne sammenlignes. Jeg vil haabe at De under Opholdet i Weile kjørte ud til Tiirsbæk og at De i Skanderborg var oppe paa Slotsbanken ved Frederik den Sjettes Monu­ment.1942 Himmelbjerg fik De vel ikke Tid til at betræde. - Tak fordi De saa venlig havde mig og mine wissenbergske Røvere i Tanke, da De kjørte gjennem Fyen. Jeg fik i Aftes Breve fra Engeland, det ene var fra Revent­lau, hvad han deri skriver om det jerikauske Forslag1943 har jeg givet Deres Svoger i et her medfølgende Epistel, som jeg beder Dem at han paa det hurtigste maa faae. Richard Bentley1944 har været sammen i Knebault med Bulwer, og de have talt om mig, Bulwer har da beklaget at vi ikke fik hinanden at see; min ny Roman vil i London blive anmældt den 20 Sep­tember. ­-

Igaar kjørte jeg med Excellensen en Tour til Holstenshuus, der ligger omtrent fem Mile herfra, tæt ved Faaborg, vi traf Ingen hjemme og maatte altsaa en Timestid efter kjøre de fem Mile tilbage igjen, men jeg saae dog Als; fra een af Høiderne ved Holsteenshuus har man den hele Ø udstrakt foran sig, samt en Deel af Kysten ved Apenrade, eller for ret at skrive Dansk: Aabenraa. Gid at der blev noget af med Vaabenstilstanden,1945 saa fløi jeg lidt over i det Schlesvigske og saae mig om; skriv endelig hvad Tilforladeligt De i denne Henseende veed. Deres Søster, der altid er saa mild og velsignet mod mig naar jeg kommer i hendes Huus, dette Pallais i en Valdnødskal,1946 maa De bringe mange, mange Hilsener, men De selv faaer dem lige saa rigeligt, ja haandfastere, thi De vederqvæger mig over Land og Vand med Brev og Budskab. Hils vor elskværdige Antiqvar, vor diplomatiske »Geyserbarn«,1947 men især Husets Sønner; og nu, Lev vel!

broderligst H. C. Andersen.

Hvad er Deres Broder Christians egentlige Tittel?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus