Dato: 28. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

189. Til Jonas Collin.

Mandagmorgen 28 August 1848.

Min kjære faderlige Ven !

Det var en kold Nat her over; i Fredags Formiddag var jeg allerede paa Glorup, men lige siden jeg kom, har Regnen skyllet ned, man kan slet ikke komme ud, og det gaaer derfor noget langsomt med Forkjølelsen. Excellensen har faaet al sin Hvede i Hæsse, tre himmelhøie Korn-Pyramider staae og titte over Ladebygningen; her og i hele Landet er en uendelig Rigdom af Korn; Byggen staaer endnu ude i Stakke, men den taaler nok vaadt Veir, Æbletræerne ere fulde af Frugter, kun Kartoflerne hænge med Toppen; Overtroen herovre beskjæftige[r] sig meget med det Tilfældige, at iaar næsten alle Storke-Unger døe, gamle Folk sige, at det gaaer forud for Pestilense og da denne, i Cholera, nærmer sig, saa ansee de det saa vist, som om vi allerede havde den. De Svenske roses meget her ovre og de have paa de store Gaarde været til stor Gavn i denne Høst; Musikanterne, ved de respective Regimenter, give Conserter i Byerne og Indtægten tilfalder vore Faldnes Efterladte, igaar var saaledes igjen en Consert i Svendborg.

Glæd mig snart med et lille Brev og kan der komme »en Fredsslutning« inden i, da vil jeg strax over i det Schlesvigske.–Excellensen har paalagt mig at bringe Dem hans »ærbødige Hilsen !« Den gamle Mand er mærkværdig livlig; og gjør meget godt i Egnen. Grev Scheel er her i Besøg ellers slet ingen; det er noget trist at maatte sidde inde hele Dagen, især da Værelserne ere noget mørke, jeg nyder Havresuppe i stædet for Solskin, det er for Øieblikket min varmeste Nydelse. Tør jeg lægge Dem paa Hjerte, fra Forfatteren til »Kongen drømmer«, om dette lille tidspassende Stykke maa komme paa Scenen; jeg troer det vil just nu tage sig ud og jeg under ogsaa Forfatteren, der er et stille beskedent Menneske, den lille Indtægt han ogsaa derved faaer. De seer jeg tænker paa Andre, og det er jo et ganske smukt Træk.–Saa snart De faaer første Deel afmin Ro­man fra From, vil da De, eller Eduard, tage det Manuskriptjeg har rettet i, slaae en Convolut om, skrive uden paa: til Boghandler Carl B. Lorck og sende det hen i Gothersgaden til hans Svoger Musikhandler Delbanko, muligviis er Lorck her endnu og er han ikke, da besørger Delbanco, det Skrevne, til Leipzig; mit andet Manuskript beder jeg Dem særdeles at opbevare. Lad mig endelig snart erholde det engelske Brev jeg lod for­blive i Louise Linds Hænder, samt en Forklaring paa det deri vi ikke kunde faae ud.–Hils paa det kjærligste dem Allesammen ! Drevsens, Eduard Gottliebs, Jonna etc. etc.–skriver De til Theodor da giv ham en rigtig understreget Hilsen, jeg skal snart selv sende ham Brev. Og nu lev vel ! Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Min Adresse er "Glorup ved Nyborg".

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus