Dato: 18. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 August 1848

Kjære Ven!

Siden ifjor har jeg ikke faaet Brev fra Dem, det er næsten ubegribeligt, da jeg dog har skrevet et Par Gange, og "Vennen" dog kunde skrive til "Vennen" om Boghandleren ikke vilde. - Hvorledes har De det dog i dette Røre, i denne underlige bevægede Verden? Tænke paa at give Bøger ud er det nok ikke Tiden til. Jeg har derfor slet ikke ladet Dem vide at min nyeste Roman: "De to Baronesser" allerede for en Maaned siden har været fuldendt. Saaledes som Forholdene nu er, indseer De nok at jeg ikke kan give een af mine nyeste Bøger først ud i Tydskland, og mon man i dette Øieblik, ogsaa læser Sligt, her hjemme er det heller ikke Tiden; min engelske Boghandler har imidlertid skrevet om den og der er nu næsten det eneste Sted mit Arbeide kan flyve ud, gjør Bogen Lykke, vil jeg ogsaa fortjene der paa den. Betingelsen er at den engelske Udgave skal komme ud sex Uger før den danskel; det lader sig nu godt arangere, thi først til Julen vil jeg lade Reitzel faae den; jeg ve ed nu ikke om De denne Tid, og denne Gang vil have dette mit nyeste Arbeide, men jevnsidig med den danske kun, kan jeg i disse Tidsforhold, lade den tydske udkomme, De forstaaer mig! - Vil De under denne Betingelse, have det danske Manuskript strax da skal det komme saasnart jeg - snarest mueligt - hører fra Dem. Adresseer til E. Collin. - Jeg anseer denne Bog for mit modneste Arbeide, det bliver vel nogle og tyve Ark trykt, geneer Dem ikke med at sige at det ikke er Øieblikket for Bøger af den Slags, jeg henvender mig kun til Dem, Vennen spørger Vennen, gjør hvad De synes rigtigt og Dem gavnligt. Hils Deres Kone og Svigerforældre! af ganske Hjerte

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Strax naar jeg hører Deres Bestemmelse skal jeg skrive til min engelske Forlægger, som jeg i Dag sender Manuskriptet, at han paa Bogen mælder at "sex Uger fra Dato udkommer en tydsk Udgave hos C. B. Lorck i Leipzig".

Tekst fra: H.C. Andersens Hus