Dato: 17. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 August 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

Velkommen til det brusende Vesterhav! jeg vil haabe at De der mod­tager denne Hilsen, at De og Deres Svigerinde begge ere vel og lykkelig have gjort Reisen til Fanø! imorges fik jeg et lille Epistel fra Deres Søster, hun sagde mig at De vare vel indtrufne i Middelfart, men der til var jo Fredens Fart, hvorledes er Eventyret paa Heden, Reisen langs Konge­aaen gaaet af? De har vist faaet Serenade af Kanonskud, og som Hede­blomster seet blinkende Bajonetter! - Jeg har tænkt særdeles meget paa Dem. Lad mig endelig høre et Par Ord, til Glorup ved Nyborg. Jeg reiser her fra Kjøbenhavn paa Mandag,1930 tager da til Sorø hvor jeg bliver til Fredagaften, Løverdag den 26 lander jeg i Nyborg, hvo veed om vi da ikke mødes der, thi De har vel ikke isinde at tage Bade paa Fanø. - Nyt har jeg aldeles intet! De tydske Aviser tyde særdeles paa Vaabenstilstand og Fred, der staaer at »Frankfurth« har overladt Afgjørelsen til Preusen,1931 dette skal være Virkningen af en fransk og en engelsk Note. Hils Deres Broder paa det hjerteligste fra mig, og see Dem ret om paa Deres Vester­havs Land, fortæl mig lidt om det Eiendommelige der, om det minder Dem om min Skildring af Oland eller Amrom;1932 Ebbe og Flod maa De da have og jeg tænker De har kjørt fra Fastlandet over til Øen. - Deres Bro­der Christian skrev jeg et langt Brev til iforgaars,1933 men har ikke hørt fra ham igjen, dog det veed jeg, at Kongen er her endnu. - Naar De reiser tilbage og kommer igjen til Middelfart, maa De endelig gaae eller kjøre op til Hindsgavl hvor Fønss1934 boer, det er tæt bag Middelfart og paa et Punkt i Haven der, har De den smukkeste Udsigt i Fyen, jeg troer næsten i Danmark, De maa

see den; dette Sted er saa smukt, som noget ved Me­laren, det den meest minder om. - Jeg bliver gruelig heftig har De ikke seet dette lille Partie! - Og nu lev vel! gid De begge to friske og glade komme hjem fra denne Vesterhavs Flugt og dog uden at opleve formange Eventyr, Natur-Scenerne kunne være nok! - Jeg glæder mig til at see Dem saa elskværdig og hjertelig som De kan være og er!

med broderligt Sind H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus