Dato: 12. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[København, ca. 15. August 1848.]

Min kjære Ven!

Hver Dag i den sidste Uge har jeg ventet og haabet at see et lille Brev fra Dem hvoraf jeg erfarede at De havde modtaget det i to Afdelinger afsendte engelske Manuskript af Romanen, men der er intet Brev kommet; jeg er lidt urolig da det er den eneste Afskrift jeg sendte, første Deel gik med det dansk-udenlandske Departement, og anden Deel sendte jeg gjennem den engelske Menister hos os. Imorgen gaaer Dampskibet Rob roy, og da Hr Beckwith siger at han med dette tidligere har nøjagtigt faaet besørget Manuskript, saa giver jeg her. den tredie Deel af Romanen med og beder Dem at De endelig strax ved Modtagelsen skriver mig et Par Ord til, eller lader een af Deres skrive dersom De ikke har Tid, og siger mig om De har faaet alle tre Dele. Tilføi Deres venlige Raad, om hvem af de tidligere opgivne jeg skal dedicere Bogen til, dersom ikke De selv var Forlæggeren vilde De være den jeg følte største Lyst til at give den, men det gaaer nu ikke, men hvad siger De ellers ogsaa om Carl Hambro, at jeg spørger Dem om Sligt vil De ikke misforstaae, det er fordi jeg ikke veed om saadant har nogen gavnlig eller skadelig Indflydelse paa Bogens Afsætning. - Med Krigen staaer det endnu paa samme Punkt, nu synes det hele Tydskland at ville drage op mod vort lille Land, men bliver det virkelig saa, da haaber jeg dog at Engeland taler et alvors Ord med; jeg haaber endnu det bedste, en hæderlig Fred og hyggelige Vinterdage. Hils paa det kjærligste Deres Familie, gid de Alle ret maa synes om min nye Bog, og det kjære England ikke mindre. Jeg haaber at den er udkommet til sidst i September og at jeg altsaa sidst i November kan lade den gaae ud i Danmark. Af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. A[ndersen]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter