Dato: 9. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Juli 1848

Kjære Ven!

længe har jeg ikke hørt et Ord fra Dem; jeg har imidlertid skrevet Dem til siden Krigen begyndte, det Brev har De vel faaet? Er der under alle disse Bevægelser nogen Tanke om at udgive de illustrerede Eventyr? Eller venter De paa bedre Tider? De husker, under alle Omstændigheder, at de ihke dediceres til nogen. Reitzel har nok endnu ikke faaet Træ Klodsene, faae dog endelig dette istand eller kunne slige Pakker ikke gaae i disse krigeriske Dage. - Jeg har ikke længe seet Reitzel, idet jeg har været over 6 Uger borte; jeg har været i Fyen, Krigs Skuepladsen temmelig nær, hørt Kanonade!, seet Saarede, det er en sørgelig Tid; men meget smukt og godt kommer der ogsaa frem; der er noget Rørende i den hjertelige Deeltagelse de Svenske, af alle Classer vise os. - Jeg havde troet og haabet at vor Tid var kommet ud over at føre Krig, saa blodig, saa ødelæggende, gid dog snart Freden laae velsignende over Landene! - Igaar var Kong Oscar herovre i Besøg hos Frederik den Syvende paa Frederiksborg. - Her er iøvrigt intet Nyt at mælde; De see vel imellem danske Aviser, de tydske fremsætte alle vore Sager, saa usande, at vistnok hver ærlig Tydsker, naar han vidste Sandheden, vilde blive vred derover. - Vi have alle godt Mod og jeg stoler paa vor Herre, det er den største Magt, han hjælper os! Det vil være deiligt at synge Fred og Forsoning. Her sender jeg Dem een af mine Viser, De vil spille og synge den. Hils Deres Kone og Datter fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Kjære Ven!

Efter at have sluttet Brevet faaer jeg en Skrivelse fra Haag; een af mine hollandske Venner der, Van der Vliet, Udgiver af "De Tijd", skriver mig til at han den 8te October 1847 har sendt en meget stor Pakke Bøger til mig, under Deres Adresse til Leipzig, dersom De ikke har modtaget samme eller kan faae Oplysninger derom, da giv mig endelig Besked. Fra vor Landsmand Jerichau har jeg faaet et langt Brev, han og alle danske Kunstnere i Rom ville hver give et Kunstværk til Indtægt for vore Faldnes Efterladte; ret at faae Noget ud deraf kan ikke skee i Rom, ikke heller i Kjøbenhavn, men nu haaber jeg at faae istand at det kommer til London, der ville det, i Øiemedet, og da den engelske Nation har Interesse for os, vist bringe en Sum tilveie, jeg forhandler derom i denne Tid. - Gade hilser! Lev vel!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus