Dato: 27. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 150. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn Tirsdag d. 27 Ju[ni] 48.

Kjære Andersen! Jeg modtog i Morges Deres Brev, og for at takke Dem derfor, og sige Dem at jeg rigtig har modtaget det, sender jeg disse Linier, at De kan være gandske vis paa at blive taget imod paa Jernbanen, det er jo Kl.7 den kommer her. Vi glæde os Alle, Store og Smaa ret inderlig til at see Dem igjen. Her i Byen er Alt saa stille og roligt, men med Guds Hjælp skal der snart komme lidt Liv i det, naar vi slaae til, og faae Sejer! Det ahner mig De bringer Held med Dem som altid, og vi vil snart høre Nyt. Kong Oscar er bestandig ovre i Malmø, der kan De en Dag besøge ham; man venter med stor Længsel paa Oxholms Tilbagekomst fra Peters­borg,1918) man venter meget vigtige Ting med ham. ­

De har ret hjertelig faaet mig til at lee af Deres kjære Linier i Dag, over det Tilfælde at det just skulde strømme ned naar De var i det »yndige Sorøe« den vaade Støvle eller Flaske, eller hvad er det De kalder den.1919) De har »Mose-Fornemmelser« det er et dejligt Udtryk, tak for den Beri­gelse af det danske Sprog. Dog takke Dem for »et Ord« naar man har saa meget andet Stort og Godt at takke for, synes De vel løjerligt om. De kan troe jeg glæder mig ikke Ringe til at høre Slutningen af Romanen, og at den er bleven liig det vi alt kjende, er jeg vis paa.

Fra den gode Grimur : skal jeg hilse paa det hjerteligste, at han ikke har skrevet Dem til, er fordi han har haft saa meget at tage vare i denne Tid, og hvad Fejltagelsen angaaer af den tydske Oversættelse1920) har han vist troet det var bedst at lade den glide over, som De kan troe det var, dog nu taler De jo snart med ham, det gode gemytlige Menneske, der jo mere man kjender ham, gaaer med Syvmile Støvler ind i Hjerterne, saa­ledes er det i det mindste Tilfældet her i Huset.

Paa den anden Side blev jeg afbrudt af et ikke mindre elskværdigt, om ikke slet saa gemytligt Menneske - Worsaae, der beder Dem bragt friske venlige Hilsner; har De læst hans Dannevirke?

Men jeg kaldes bort, ned til Bordet, tag til Takke med disse Linier, der blodt skulde sige Dem, at vi ere paa Udkik efter Dem Fredag Morgen

paa ærlig Sømandsviis, og at vi glæde os hjerteligt til at see Dem og skikker forud herved Hilsen og Velkomst! Vil De hilse venligst Frøk: Cold, Johan­nes og hans Kone. Vi tilbragte en behagelig Aften paa Fasangaarden i Torsdags baade den store Fader og lille Kjær-Søn vare vel og tilfredse. Lev vel kjære gode Andersen, tusinde kjærlige Hilsner fra Alle!

Kjærligst og søsterligst fra Deres Henriette Wulff.

[Udskrift

]

Hr H. C. Andersen Ridder af flere Ordner.

Ad: Hr Etatsraad Ingeman i Sorøe.

fr.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost