Dato: 26. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sorø den 26 Juni 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

Nu har her da været Regnveir over et Døgn, saaledes som altid naar jeg seer det saa kaldte »yndige Sorø«. Vandet strømmer ned, Gaden er en Samling af Vandpytte og Spadseretourene Dynd og Mose; men Ingemann og hans Kone ere saa hjertelige, man føler sig i Huus hos Philemon og Baucis,1915) Øehlenschlæger er saa elskværdig, Konen1916) en rar velsignet Kone og saa har jeg jo der Frøken Kold, da kan man nok holde det ud; imidler­tid vilde jeg gjerne bort imorgen, men det skeer ikke, jeg har maatte love at blive endnu et Par Dage, og saa maa jeg! men paa Torsdagaften tager jeg Plads i Deligensen og er altsaa efter vor Post-Indretning i Kjøbenhavn Fredag morgen (den 30. Juni), tør jeg da sikkert vente, at Deres Broders Oppasser eller en Anden er paa Banegaarden, jeg kommer Fredag-Morgen med det første Tog. - Dog maa jeg tilføie, at Torsdagaften her i Sorø er der ikke Bivogn med Deligensen, er denne fuld, da kan jeg ikke komme med før næste Aften, men Postmesteren siger at det i en Maaned ikke har været Tilfældet at alle Pladse bleve besatte, at jeg temmelig vist kan stole paa at komme med Torsdag, altsaa ventes jeg Fredag-Morgen med første Tog.

Jeg er ikke i Humeur i Dag til at skrive,1917) som jeg vilde, jeg føler mig nerveus, kjøbenhavnsk, ækelt stemt, ilde, her er ikke min fynske Luft, ikke det fredelige Glorup, jeg har Mose-Fornemmelse, i det »yndige Sorø«. Hils kjærligt Deres Svoger, Søster og alle Sønnerne.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Frøken Henriette Wulff

Adresse: Høivelbaarne Hr Conferensraad, Ridder af flere Ordener, Hofbygmester Kock Ny Kongensgade ved Vestervold i Kjøbenhavn.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus