Dato: 23. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 148. Fra H. C. Andersen.

Sorø 23 Juni 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

iaftes kom jeg til Sorø, hvor jeg overraskedes ved Deres kjære, velsig­nede Brev; tak fordi De saa trofast og kjærligt har mig i Tanke! Det sid­ste Brev De sendte mig til Fyen fik jeg netop samme Aften, som jeg om Morgenen havde sendt Dem min Skrivelse,1905) den jeg haaber De har faaet. Det var min Bestemmelse de senere Dage jeg var paa Glorup at reise over til Als og see det Liv der, men saa hørte jeg af de fyenske Aviser at næsten alle vore Tropper var dragne derfra nordpaa1906) og saa opgav jeg Reisen, noget jeg nu særdeles fortryder,1907) thi jeg havde dog seet Eet og Andet, som de andre Besøgende ikke opfatte, imidlertid har jeg ved Andres Fortæl­linger,1908) og da jeg kjender Stedet, en saa levende Forestilling, at Frøken Cold, som jeg iaftes besøgte hos Øehlenschlægers,1909) syntes jeg gav hende mere, end Mange der have været med. - Jeg har levet deiligt stille i Fyen og Romanen har ret rundet sig, jeg tør troe at de sidste Kapitler1910) have en Modenhed de ikke ville have faaet i Kjøbenhavn, under de tusinde Ind­virkninger der; jeg glæder mig særdeles til at læse den sidste Rest for Dem og Deres. Saasnart De seer Grimur Thomson, da bring ham min hjerteligste Hilsen og siig at jeg gratulerer os

og ham

til den Plads han har faaet, at han imidlertid ikke har undt mig et eneste Ord, er ikke elskværdigt, jeg har skrevet to Epistler og der var dog Eet og Andet han saae jeg vilde gjerne høre noget om, men nu er Gratulationen og Hilsenen det Vigtigste! - Fra Glorup tog jeg til Korsøer, hvor Sol-Nedgangen var saa mageløs deilig, Havet saa stille, at jeg blev der Natten over, ja fik min Seng stillet lige op til Vinduerne for hele Natten, naar jeg var vaagen, at kunne see ud; Fyret paa Sprogø lyste over Vandet og et Dampskib gik med syngende Soldater. Næste Morgen tog jeg Vogn til Espe,1911) hvor Grev Otto Moltke boer, her vare de venlige gamle Mennesker glade ved at see mig; Stedet ligger tæt ved Beltet, her [er] en Mængde Kjæmpehøie og Skove; vi gjorte i de to Dage jeg blev her, smukke Ture; det var især af Interesse at see Basnæs,1912) hvor Datteren, gift med Skavenius, boer; jeg var her, som fløttet til Engeland; Basnæs er opbygget ganske i gammel Stiil, med Taarne og Karnapper.1913) Det er en Ridderborg, som man i vor Tid bygge dem i Engeland og som vi ellers ikke see reise sig hos os; indvendig er al den Comfort man kan tænke sig; Væggene pompeianske malet, Statuer og Blomster rundt om og her til har man om sig dybe Voldgrave og over Haven Udsigt til store Belt. Igaar kjørte jeg fra Espe over Slagelse og kom mod Aften her til Sorø, hvor jeg er taget ind hos Ingemanns, da jeg altid har gjort det og de ere venlige, rare Mennesker, ellers havde jeg Indby­delse af den gode Johannes,1914) men som jeg ved mit næste Besøg tager Ly hos. - Dagen jeg tager herfra og kommer til Kjøbenhavn, kan jeg ikke i dette Øieblik sige, men jeg indtræffer i næste Uge, dog før det skeer skal De faae Brev fra mig, thi jeg vilde naturligviis gjerne, som De har været saa venlig at sige mig, paa Jernbanen faae Nøglen til Deres Broders Væ­relse, ellers maa jeg først kjøre i et Hotel.

Dette er intet Brev, men kun et kjærligt god Dag, vilde jeg skrive orden­ligt, fik De slet ikke i Dag, da Tiden er saa kort, Johannes har været her i Besøg og vi sladdrede meget længe, jeg har desuden til Formiddag læst første Deel af Romanen, saa at De seer, at Tiden er gaaet. - Nu hils Deres fortræffelige Søster, hendes Mand og alle Sønnerne. Send Hilsen til Broder Christian, i det næste Brev skal jeg lægge en lille Skrivelse til ham. Lev vel! Lev vel! Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

lidt i hast!

Mange Hilsener fra Frøken Cold!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost