Dato: 6. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 144. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn d. 6 Juni 48.

My dear friend and brother!

Før vi skal have den Glæde at trykke Deres Haand til Velkomst her i Kjøbh:, vil jeg dog sende et par venlige Ord, der skal tage imod Dem i Sorøe, og bringe Dem min Tak for Deres kjære Breve til Broder Chr:1876) og mig. - Broderlil skriver ikke da han har travlt med at gjøre sin Ægir sejlklar, da han i Morgen skal gaae til Helsingør for derfra at bringe Kongen over til Malmø, De veed Kongen opholder sig i denne Tid paa Frederiksborg.1877) - Kong Oscar er i Morges kommet til Malmø, som man har kundet høre her paa den stærke Saluteren derovre. I Gaar gik alle de svenske og norske Orlogsskibe her har ligget i længere Tid paa Rheden, over til Malmø, for at gjøre honeurs af de to Konger; senere haaber man at Kong Oscar gjæster Kjøbenhavn. Danske Transportskibe og Damp­skibe ere i disse Dage afgaaede til Gothenborg, saa nu bliver det snart til Alvor med vore svenske og norske Venners Komme og saa - Kamp og Sejer!

Jeg vil skynde mig at fortælle Dem en Nyhed, som vil glæde Dem som den har glædet os Alle herhjemme, at den gode Thorgrimsen, som De kal­der Gr Thomsen er bleven ansadt i det udenlandske Departement,1878) er det ikke dejligt? Det har i nogen Tid staaet mellem det og en Adjunct Post paa Island, at han naturligviis helst ønskede det han nu Gudskelov har faaet, var jo naturligt. Han fortalte Chr: det i Morges, straalende af Glæde. Det fornøjer mig uhyre, ikke allene af personlig interesse for ham, men virkeligt er det et glædeligt Tidens Tegn at der nu bruges i den Vej en ung dygtig Mand, uden at han har den bêtise klæbende ved sig, som man kalder- Adel - (pardon Mr le prince!) Jeg er vis paa han vil gjøre en brillant carriere.

Hans fransk-engelske garantier ere udkomne,1879) da De saasnart kommer hjem, sender jeg dem ikke, til den Tid De er her, vil ogsaa Worsaaes Dannevirke være udkommet. Kriegers Afhandling om det Augustenborgske Oprør etc: finder jeg gandske fortreffeligt, klart og smukt skrevet. Han gaaer i disse Dage til England,1880) og venter kun paa Dampskibet Camilla der skal komme fra Petersborg. - Hvilken lovende Fremtid kan ikke Danmark see imøde med sit herlige opvaagnede Folk og unge dygtige Kræfter i alle Retninger! - Dog min gode broderlige Ven, kan jeg ikke næg­te, at skjøndt jeg er saa glad og taknemlig over al det gode herhjemme, rører sig dog i mig den gamle Udvee , som Weyse kaldte det,1881) og Længslen efter Syden, mit kjære Syden med den varme

Soel, er ret stærk i denne Tid, men jeg faaer vel Bugt med den, som saa ofte før, og maa trøste mig med Bøgen og den kolde Soel. Nu har Broder Peter faaet O____r, for hvær Gang man er med ham, opdager man en nye Elskværdighed. Han er af Dem, man ønsker altid at være samlet med, og derfor er det en stor Glæde for mig, at dette Held er bleven min kjære Chr: tildeel, han lever daglig med ham, og de synes begge ret at føle dem tiltrukket og veder­qvæget af hinanden! - Gr: T. see vi meget sjeldnere, for sjeldent, da vi virkelig Alle kan saa godt lide ham; men jeg troer, entre nous, at han er lidt lunet og urolig, og har lidt spleen engang imellem; det gjør mig ondt for ham, thi han vil støde mange fra sig, der ellers vilde holde erom. - Hvor glæder jeg mig til at see Deres Buste, Gudskelov at den endelig i god Behold er i Danmark. I Gaar læste jeg et Brev fra Dem til Thorgrimsson,1882) det glæder mig altid at see Deres velbekjendte Haand. Det glæder mig at De atter har skrevet til England, Deres Ord har jo en herlig Klang i Engellændernes Øre. - Fra Alle herhjemme har jeg de allervenligste Hilsner, samt fra mange Venner; i dette Øjeblik havde jeg den Sorg at Worsaae var her, men Ida kunde ikke tage imod ham, da Huset vendes op og ned paa af Reengjøren, c'est horrible. Jeg veed slet ikke hvor jeg skal sende disse Linier til Dem; men jeg troer dog at Ingeman bliver det sikkreste. Seer De Frøk. Cold, da hils hende fra mig, sidst vi saaes vare vi ikke synderlig eenige i politisk Henseende, jeg tabte den Taalmodighed jeg altid væbner mig med, naar jeg hører gamle Damer tale Politik, jeg kan ellers saa dejligt høre dem vrøvle, men den Dag kunde jeg ikke rigtig, men svarede, og det tage de altid meget ilde op.

Lad mig nu see kjære Andersen at De snart kommer rask og fornøjet hjem. Vil De med et Par Ord sige mig naar De tænker at være her, for at Chr's Oppasser kan være i Deres Bolig, eller om De ikke ønsker han skulde være paa Jernbanen for at tage sig af Deres Tøj. Gjentagne tusinde venlige Hilsner fra Alle!

Fra Ingen saa mange som fra

Deres trofaste søsterlige Henriette Wulff.

Tilgiv det synlige Hastværk.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost