Dato: 1. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Reventlow
Sprog: dansk.

[Der er huller i papiret - men her gengives fra en gammel transskription]

Kjøbenhavn den første Juni 1848

Deres Excellense

modtage først min inderligste, hjerteligste Hilsen, som De bringe Alle i Deres hjemlige Kreds; jeg skrev Dem sidst til, da vi havde mistet vor Christian den Ottende, ak, hvor meget er ikke skeet i Verden siden, Blod udgydet, og landene rystede op og ned, det er en stor, alvorlig Tid, men i den kommer jo ogsaa meget godt frem og jeg har den visse Tro: Gud vil det Bedste!

Her er en god Aand i det danske Folk og det er rørende den Deeltagelse Svenske og Norske vise os.

En Maanedstid har jeg været i Fyen, hvor jeg var Krigs Skuepladsen temmelig nær, saae og hørte Soldaterne, svenske og danske, igaar kom jeg hjem til Kjøbenhavn og fandt et Brev fra den danske Billedhugger Jerichau, der lever i Rom, om dette maa jeg tale med Deres Excellenze.

[hul i papiret] De veed at Jerichau er vor maaaske berømte [hul i papiret] hans Navn har alt i Udlandet en god [hul i papiret] skriver at han og de danske Kunstnere /

gjerne ville bidrage Deres Skjærv til Hjælp for de Faldnes trængende Efterladte hjemme, hver af vore Kunstnere i Rom ville give et Arbeide til Salg eller Bortlodning, men at der i Rom, under Bevægelserne der, ikke kan komme stort ind, og rimeligviis heller ikke i Danmark, men at han anseer Engeland for Stedet; han har skrevet til Konferensraad Kock i Kjøbenhavn om at Kunstnerne her hjemme ogsaa gav et Bidrag og henvender sig nu til mig om at formaae Hambro til at arrangere denne Sag i London, jeg har i Dag skrevet den unge Hr Hambro til, givet ham Udskrift af Jerichaus Brev og bedet ham tage sig af Sagen, jeg vil saa snart jeg faaer hans Svar skrive en Artikkel for Litterary Gazette og tillige bede Dickens eller en anden Forfatter, tale lidt mere offentligt herom; jeg haaber at vi skulle faae en Indtægt; Jerichaus Kone kjender Lords Landsdown, til ham har hun skrevet og bedet om hans Beskyttelse; men her er enndu en vigtig Ting at faae udrettet om om denne beder Jerichau mig henvende mig til vor Minister i London, og jeg veed at dersom den er udførlig, da vil Deres Excellenze faae den til at skee. Jerichau skriver: om det skulde være muligt at faaae Arbeiderne toldfrit indførte, der skal nemlig saa betydelig Told paa fremmed Kunstv[ærker? - hul i Papiret]/ let kunde overstige hvad Arbeiderne indbragte.

Naar jeg hører fra Deres Exellense og fra Hambro beder han mig at skrive til Rom, jeg haaber derfor at høre snart, et glædeligt Svaar, jeg veed sagen er i de bedste Hænder og det var jo velsignet og deligt om de paa den Maade kunde faae lidt ind. Alle Kræfter er i Bevægelse, gid det store Engeland maatte føle Hjerteslaget, gid det hjælpe os til en hæderlig Fred, at der er Mod og Begeistring i det danske Folk maa Verden allerede kunde see og at vor Sag er retfærdig vil den ogsaa begribe. Tør jeg bede Deres Exellense at bringe mig i venlig Erindring hos Deres Frue og Børn samt paa det hjerteligste hilse Bjelke og Krieger!

af ganske Hjerte deres taknemlig

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus