Dato: 2. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2 Nov 1832

( til Jette )

Hjertelig Tak fordi De skrev mig til, det glædede mig saa meget; naar De igjen vil hilse Fru Lessøe, da er jeg meget glad ved at kunne være den Tredie, eller rettere den active. - Naa, Ravnen gik da til Dronningens Fødselsdag, og Dagen efter fik den sin Dom; hele første Act modtoges med Kulde, saa Hartmann og jeg bleve lidt varme om Hjertet. Publicum kunde aldeles ikke goutere Maskerne; ja, Hofparquettet troede at det var laant fra Casortis130 , (deres Phantasie og Læsning kunde ikke naae længer, end til Vesterbroe). Foersom (der spillede ypperligt) hyssede man af. Ingen vilde ret forstaae denne aldeles fremmede Characteer. I anden Act begyndte man at klappe for Kircheiner og Jmf: Zrza, og nu steeg Bifaldet meer og meer, og som De vil see af Kjøbenhavns Posten, blev alt tilsidst uhyre beklappet. Hartmann fik et Vivat131 , men som han selv ikke hørte, da han af Frygt for Udfaldet, tidligere trak sig hjem. Schwartsen og Jmf: Zrza, spillede fortræffelig. Endnu have ingen seet dem bedre. Dragterne ere over al Beskrivelse deilige; især vare de fire Dandserinder ganske fortryllende. (De havde røde Silke-Beenklæder og hvide Flors Kjoler) der vare 12 Solriddere i hvide Dragter. Guldhjelme paa Hovederne med en Sol; og et Guld Skjold med Solbilledet. De imponerede. Sidste Scene oplystes med græsk Ild, der havde en ypperlig Virkning. Vampyrerne lignede, aldeles, Flaggermuus - Stykket er meget i Folkemunde; jeg har hørt de naragtigste Ytringer om Maskerne, som nu Folk slet ikke begribe, hvad de skal. - Det er virkelig et svært Arbeide at hæve et heelt Publicum med sig paa sin Phantasus. Naa, jeg har dog skaffet Danmark en ypperlig Komponist! Hartmann har grundet sig et Navn, som ingen kan berøve ham. - Men jeg er vis paa, at kun 5 af 100 kan fatte hans mesterlige Tonedigtning! Nu veed ellers Folk at den er herlig, og derfor give de detsamme Echo. "Dronningen paa 16 Aar" er nu antagen og kommer snart paa Scenen, jeg tænker at Fru Heiberg bliver god deri! - Bournonville arbeider paa en ny Ballet: "Gjæstfrihedens Tag". Der skal være en fortrinlig Trommeslager deri. Hils Deres fortræffelige Tante fra mig som Fætter, hun har hædret mig med denne Tittel og derved forsonet min Vrede. - I Grunden bærer hun sig ad som Potentaterne, hvem de ikke kan betale, give de en Ring. Hun var nu saa rædsomt i Brevgjæld til mig, at kun en høiere Tittel, tilsyneladende nærmere hendes Hjerte, kunde bringe mig i Rolighed. Vi modtage Værdigheden og opgive Gjælden, dog faaer hun intet Brev, De allene skal have det, (hun faaer jo nok Lov at læse det?) Derimod sender jeg hende "Ravnen" (som hun igjen laaner Dem) saa er det jo lige fordeelt? Siig hende at "Holdet ved Hjertet" er jeg nu kommen paa det Rene med; det er en Digter-Sygdom, der ikke skal være dødelig, men høist fortærende. - Tiraden om Samuel forstod jeg ikke, den var altfor høi! Yttringen om Augustmaaned var mig heller ikke motiveret. - Naar jeg næste Gang skriver skal hun (maaskee) faa mere derom. De yttrer i Deres Brev nogen Interesse for 6 vandblaa Øine, hos Frøknerne A B C, mener De Abel Catrine? Jeg kan slet ikke forstaae det! - Jeg har ingen Interesse for nogen Øine, og ingen for mig! Vor Herre har ikke sørget saa godt for Indbindingen at nogen skulde faae Lyst til at studere Texten. - Men lad den Fugl flyve med alle andre lystige Kolibri, der ikke har noget blivende Sted i et Digterhjerte. - Gjerne talte jeg lidt mere med Dem, men Tiden iler! Deres Bedstemors Brev til Popp er besørget, hun hører vist fra ham snart. Til Gjengjeld tager De Dem nok af det Indlagte til min gamle Moder (ogsaa snart). Siig den kjære Cousine jeg venter Tak c: et Brev for min Ravn! Hils Faderen Moderen Sødskende (ogsaa Luise, stakkels Barn) ret meget fra mig.

Deres oprigtige

hengivne

Digter!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus