Dato: 16. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Februar 1848.

Min kjære, søsterlige Veninde!

først igaar fik jeg Thomsens1838) Bog om Byron, her er den; Auerbachs Dorfgeschichten1839) har jeg endnu ikke kunnet bringe tilveie, men De vil snart faae den. Jeg har i mange Dage været i daarligt Humeur, de sidste tre Dage har jeg saa godt som slet ingen Mennesker seet, men rullet mig i mig selv, noget der er ganske godt for Romanen,1840) men ikke for mig. Jeg føler mig saa ulykkelig utilfreds i Hjemmet, saa tilsidesat, saa aldeles ikke opmuntret at jeg maa snart tænke paa et flyve ud i Verden skal jeg kunde holde sammen. Hils Deres kjære Søster og alle Børnene og tænk venlig paa Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus