Dato: 5. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 Februar 1848

Kjære Ven!

Her er en Afskrift af de fem ny Eventyr, jeg siger fem, men det er da sex, det sjette er blevet til medens Afskriveren havde de første under Pennen; jeg sender Dem det sjette, givet med min egen Klo. Vil De nu lade dem følge saaledes:

Det gamle Huus.

Hørren.

Vanddraaben.

Den lykkelige Familie,

En Moder.

Flipperne.

herefter mener jeg kan følge

Liden Kirsten

Nøkken etc. etc.

jeg veed ikke om Bertel Thorvaldsen skal med, lad kun være er det ikke særdeles nødvendig.

Vil De sende medfølgende Brev til Fru Decken i Dresden, men før det sendes, sæt da Segl for; hun skrev mig til at i Dresden gik det Rygte at jeg for Øieblikket var i Leipzig og levede ganske skjult og stille for at arbeide, derfor havde hun sendt Dem det Brev til mig, De var saa god at lade mig faae.

Fra Weimar fik jeg igaar et smukt Beviis paa det storhertugelige Huses Naade for mig, den regjerende Storhertug sendte mig den weimarske Huusorden, første Classe.

Frøken Bremer skriver mig til fra Stockholm at hun har fuldendt en ny Roman, som kommer snart, den svenske Tittel er: "Syskon Lif". - Hun er meget glad ved Ahasverus, men udtaler sig dog meest levende om Eventyrene, om hvilke hun siger "De stå ensamme i verlden! och når allt annat synes mig matt och trubbigt och smaklost och ledsamt då går jag til era sagor til "Nattergalen" "Grantræet" etc. etc. och blir uppfriskad och glad igjen!" - De seer saaledes kjære Ven, at jeg har megen Glæde og Erkjendelse udefra. - Jeg skjønner inderligt derpaa. I Engeland ere de nye Eventyr særdeles vel optagne og jeg seer "gaaet af som varmt Brød!"

Her sender jeg Dem en "Ahasverus" [Brev] giv den venlig Plads i mellem Deres Bøger, bring Deres Kone og Svigerforældre min venlige Hilsen og siig mig naar De høre noget derom, om Boner, om den fattige Maler i Schwaben og om van der Vliet i Haag har faaet mine Skrifter, fra disse tre veed jeg slet intet. Naar kommer nu de illustrerede Eventyr. Naar bliver det istand med Reitzel, det er lnterresse for mine smaa danske Venner der her driver mig til at plage Dem.

Hvad nu disse 6 nye Eventyr angaae da maatte de ikke komme ud i Tydskland før til Fastelavn.

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus