Dato: 1. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 1 Februar 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

Tak fordi De skrev mig til; jeg maa i Dag undvære at see Dem; jeg har aftalt med den unge Hr Lobedanz,1837) en holstensk Digter, at jeg skulde høre ham læse noget af sin nye Roman, han kommer til mig iaften Kl 7, nu frygter jeg at vi ikke komme til Bords hos Deres Søster før Klokken 6 og da vil jeg ikke kunne være hjemme til 7 naar Holsteneren kommer; vil De derfor bede Deres Søster om jeg ikke heller maa, istedetfor i Dag, være indbudt til Middag paa Søndag, da seer jeg jo ogsaa Jørgen Kock.

Mit Humeur er ogsaa for slet til at komme til mine faae danske Ven­ner! jeg føler mig i høi Grad overseet, forhaanet, ilde behandlet i Hjem­met; medens jeg ved mine Skrifter vækker nogen Opmærksomhed ude for mit Fædrelands Litteratur, er jeg i Hjemmet ikke forstaaet og kun for­haanet; jeg har ikke Tanke af Erkjendelse her, uden hos nogle faae og disse maa nu høre paa mine Udbrud. - Hils Deres Søster, Svoger og Sønnerne!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift]

Frøken H. Wulff

hos Etatsraad, Ridder etc. etc. Kock

ny Kongensgade.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus