Dato: 1. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

[Latinske bogstaver, HCAs håndskrift]

Copenhagen 1 January 1848

Dear Friend! I came last night from the country, where I have passed my Christmas, and on my arrival found your letter, which immediately put me out of humour, for I directly thought that my litle book was not to be published at all - and I just pleased myself with the thought, as a child pleased itself, that Dickens who as I know likes a pleasant Christmas-Eve, should on that Day receive a little Christmas Greeting from me! I should feel glad if this has been the case, for I have not once written to him since my Departure from England, but on further consideration it struck me that you might perhaps have followed your first idea of publishing this little book at Christmas, and enlarged with it with one or two of the previous stories that you have; should this however not have been the case, we must now call it "a New Year's Greeting", or "Winter Greeting" this of course as you fancy best; take as many of the older stories as you choose, only I beg that the dedication may remain unchanged, and that you will alone, where I say five new stories, add in a note that you have inserted the others, which you hope the reader will excuse. That the whole will not, as you write, make more than one sheet I cannot understand - in Danish it is certain that the manuscript is sufficient for 3 sheets, printed like the Improvisatore. I had imagined that you would print it in as large type as the "Tales for Denmark" by Charles Boner - and in that case they could be extended to four or five sheets, yet that will be seen best when the whole is printed.

My "Ahasverus" is now published in Danish and German; this poem seems to excite a sort of attention, and the critic says that it appears to make a new change in my poetic life. It is pity that it can never be well rendered in a foreign language as it is in poetry.

I am quite surprised that you have placed six copies of the Improvisator" and "Thorvaldsen" at my disposal. May I now request that you will be kind enough to get one copy of the Improvistoarie bound for me, and send it to Count Reventlow who will deliver it to Prince Albert, one copy to Dickens, one to sir E. Bulwer Lytton and one to Countess of Blessington, the two other I should like myself, and which you will perhaps give to Mr. Lohmeyer with the Thorwaldsend, "New years Greeting" as they will then come in a parcel which he will send here soon. Of the "New Years Greeting" or "Christmas Greeting" I know not the name, will you give one copy to Dickens, one to Jerdan, on to Mistres Hambro, one to Lady Blesington.

Will you are[!] long favor me with some news about the new stories, and give my friendly greeting to your whole family circle. I think so often of them altoghether, and with a feeling as if I were at home there.

Now God bless and prosper you all in the New Year. Your sincerely attached

friend H. C. Andersen

To Richard Bentley Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)

[dansk kladde, se: Brev]

Copenhagen 1st January 1848.

Kjære Ven!

Iaftes kom jeg hjem fra Landet hvor jeg har tilbragt min Juul og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som Øieblikkelig forstemte mig, idet jeg strax troede at min lille Bog nu slet ikke var kommet ud og jeg havde just glædet mig der til som et Barn glæder sig, i det jeg tænkte paa Dickens, der som jeg veed holder af en fornøielig Juleaften, nu skulde paa den modtage fra mig en lille Jule-Hilsen! jeg vilde saa gjerne det skulde have været skeet, jeg har slet ikke siden min Afreise skrevet ham til; ved senere at tænke efter, er det faldet mig ind at De maaskee dog har fulgt Deres første Indskydelse at udgive til Julen den lille Bog forstørret med en eller to af de ældre Eventyr, skulde dette imidlertid ikke være blevet Tilfældet, da maa vi vel nu kalde Bogen Nytaarshilsen, eller Vinterhilsen dog det overlader jeg ganske til Deres Smag, optag saa mange af mine ældre Eventyr De vil, kun beder jeg Dem at min Fortale bliver uforandret, vil De alene i denne hvor jeg siger fem nye Historier, tilføie i en Note at De har indskudt de andre, som Læserne maaskee ikke vil tage ilde op. - At det Hele ikke skulde udgjøre, som De skriver mer end eet Ark, kan jeg ikke forstaae, paa Dansk er det ganske vist at Manuskriptet er nok til 3 Ark, trykte som Improvisatoren, ja til mere; jeg havde tænkt at De vilde trykke det med saa store Typer, som den af Charles Boner udgivne Tales from Denmark og da maatte det kunde drages ud til fire fem Ark. - Dog det sees bedst naar det Hele er trykt. -

Min Ahasverus er nu udkommet paa Dansk og Tydsk, dette Digt synes alt at vække en Slags Opmærksomhed og Kritikken siger at dette Digt synes at gjøre en nyt Standpunkt i mit Digerliv; Skade at det er i Poesi og altsaa aldrig kan godt gjengives i et fremmed Sprog. - Jeg er ganske overrasket ved at De har givet 6 Exemplarer af Improvisatoren til min Raadighed. - Tør jeg da bestemme eet af Improvisatoren, som jeg beder Dem at lade indbinde, til Prinz Albert og give samme til Reventlow at overlevere, et Exemplar til Dickens, one to Jerdan, et til Lady Blessington, de to andre Ønsker jeg selv, som De maaske vil lade komme til Beckwith, hans Broder her siger mig at det kan komme i Pakke til ham, og at en saadan afgaaer snart. - Vil De snart glæde mig med Efterretning om de nye Eventyr og paa det kjærligste hilse hele Deres Familiekreds. Jeg tænker saa tidt og levende paa dem allesammen, med en Følelse som jeg hørte hjemme der! Nu Gud glæde og velsigne Dem alle i det nye Aar.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus