Dato: 24. august 1832
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

45. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn. d. 24de August 1832.

For omtrent I Time siden fik jeg Deres Brev; da De altsaa endnu i nogle Dage bliver paa Nørager, saa kan dette Brev vel nok træffe Dem. Igaar var det da Ingeborgs Geburtsdag: til den Dag havde jeg da saa bestemt ventet Dem, og de Andre ikke mindre end jeg. Da jeg i Gaar-For­middags kom til Thybergs for at følge Jette til Nygaard: »Og Andersen er da ikke kommet endnu«. Jette: »Aa! det vil da ret gjøre Ingeborg ondt, hun havde nu saa bestemt ventet ham«. Da vi kom til Nygaard: »Og Andersen er da ikke kommet endnu!« Ingeborg: »Aa, er det sandt? det var da ret kjedeligt«. Chor: Aa, er det sandt? det etc. etc. I den paafølgende Dialog hørtes adskillige Udraab, saasom: »Hvorfor kom han ikke, det Fæ« – »jeg længes ved Gud – (siger og skriver ved Gud) saadanne efter ham« – »nu gjør De da saa meget af ham derude, at han reent glemmer os.« – I alle disse lige velmeente og for Dem lige smigrende Udraab tog jeg, som De vel kan vide, ingen Deel; jeg blev jo rigtignok noget flau, da De endnu ikke var kommet Torsdag Formiddag; men jeg tænkte naturligviis nok, at Tingen forholdt sig saaledes, som jeg af Deres Brev seer var Tilfældet: De morer Dem og saalænge bliver De borte; og deri gjør De Ret. Som­meren er overhovedet ikke skabt til selskabelig Glæde, til Omgjængelse, og mig synes næsten ikke engang til en fortrolig fornuftig Passiar; i den Henseende priser jeg Vinter-Aftenerne; og jeg venter at vi to til Vinteren skulle faae os mangen en god fortrolig, fornuftig Passiar sammen; De maae ikke troe at jeg har tabt Smagen for saadanne Glæder; jeg troer endog tvertimod.

Deres Breve til Frue Schrøder og Jette Wulff har jeg besørget. Med Printzlau skal jeg tale om Billetten, hvis jeg blot husker det; jeg er lidt confus i mine Commissioner. Tak for Deres venlige Ord i Brevet til Jette; vær overbeviist om, at jeg ønsker inderligt, at ogsaa De maae holde ret meget af hende. Dog det har ingen Nød; det vil De.

Jeg længes ret efter at høre Fortsættelsen af Deres »Maaneder«; om Deres »August« har jeg hørt en Bemærkning, som er original, men vistnok sand; jeg har selv havt en Idee derom. Derom nærmere, naar vi, som jeg haaber paa Onsdag, sees.

Jeg har været lidt jaloux ved at høre om Deres Kjærlighed for L. M.; mig giver De dog ikke Afsked?

At Stadsbygmesteren har faaet en saadan Stadstitel at more sig med, har med Rette frapperet Dem. Contant Betaling for Kyholm. Hvis Fader levede endnu i 50 Aar, blev han maaskee minister O: Haandlanger, – det var hiin for 20 Aar siden.

Paa Onsdag sees vi! Lev vel kjære Ven!

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost