Dato: 25. november 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Kjøbenhavn 25 Nov 1847

Naar De modtager dette Brev vil jeg tro at De fra Zeise ogsaa har Resten af Ahasverus; jeg har faaet, læst og tilbagesendt sidste Deel, for flere Dage sidenl. Han har i utrolig kort Tid skilt sig ved dette Arbeide, oversat det særdeles correct, og derfor har jeg takket ham, derimod har jeg en Følelse af at hele Duften ikke er den samme, som i Originalen, Sproget forekommer mig haardt, noget jeg vel indseer ikke kan være anderledes naar man vil være saa tro, som han har været, men just i denne Digtning er Duften, Sproget, maaskee det meest fuldepdte i Originalen. Hvad gjør vi? Har De ladet Wolff file paa hvad der rimeligviis alt er trykt, lad dog ham eller Bödtker endelig beaande hvad De endnu har i Manuskript! paa Dansk er det ganske mageløst smukt udstyret, jeg har de to første Ark reentrykt fra Bjanko-Luno, ogsaa dette ligesom giver Udseende. Henimod Julen vil det, som De jo ikke har imod komme ud, jeg beder Dem, skulle De imidlertid blive færdig før med den tydske Udgave, De da, eftersom det er saa Faae, der have den i Danmark, ikke vil sende den her til, da jeg nødig vilde at man, selvom det kun var een Dag forud, man her hjemme skulde gjøre sig bekjendt med den Tydske og ikke med den danske Udgave. Dedicationen har jeg sendt Zeise, men vil dog her lade den følge med til Dem, vil De paa et Blad foran i Ahasverus lade den smukt indsætte. Her er ligesaa et Slags Forord, som jeg haaber De er tilfreds med.

Nu vilde jeg gjerne vide hvor mange Exemplarer De i det Hele havde bestemt mig, om jeg har faaet disse, eller hvormange jeg haver faaet flere? Dette skriver De op, dernæst hvis det sidste er Tilfældet, da min Gjæld til Dem, dernæst for Indbinding etc. - heraf kan jeg see hvor mange Exemplarer jeg endnu kan kjøbe af Dem. - Med nye Oplag, venter jeg naturligviis at De for ethvert saadant, giver mig tre Exemplarer, det er jo ikke ubilligt? dernæst af den illustrerede Eventyr Udgave, 10 Exemplarer.

Vil De sige mig hvem De har sendt til. Jeg veed at Hertugen af Weimar og Oldenborg, ligesom Eisendechers og Beaulieus have faaet deres, om Kongen af Preusen veed jeg derimod intet, men at Kongen af Sachsen, ikke har faaet uden det første Bind, med min Biographie i, det er vist, jeg er blevet sikkert underrettet derom; jeg troede ogsaa at det kunde være af en Slags Interesse for Dem, at Deres Lands Konge fik de samlede Værker. Fru Baronesse von Decken i Dresden besørgede samme. Vil De, være saa god, dersom der med Hensyn til Kongen er besørget fra Dem, da at fa ae at vide hvorledes det kan være han ikke har modtaget dem, og er der en Misforstaaelse, da sørg for at han paa det hurtigste faaer det Hele, med Undtagelse af Biographien. Baronesse Decken vil besørge det. - Hende har De sendt min Biographie og Improvisatoren, de senere Bind derimod ikke, vil De, som Mellemværende med Dem og mig, sende hende Resten, heftet som den er. Jeg beder Dem at Arvestorhertugen maa være den første som faaer Ahasverus.

Dedicationen vil De see er:

Hans Kongelige Høihed

Carl Alexander

Arvestorhertug til Sachsen-Weimar-Eisenach

af taknemligt hengivent Hjerte

og i allerdybeste Ærefrygt

H. C. Andersen.

Fortalen til Ahasverus er saaledes:

Samlingen skulde slutte med "Aus meiner Mappe": under hvilken Tittel var paatænkt at optages trykte og ikke trykte mindre Arbeider; da imidlertid den større Digtning Ahasverus er fuldendt, har jeg med Udgiveren troet, at det kunde have mere Interesse at samme fandtes i "samlede Skrifter", deels for sin mueligviis større Betydning, deels for sin Nyhed. Den hele Samling, der aabnedes med et for Tydskland alene skrevet Indlednings Værk, sluttes saaledes med et nyt, der jevnsidig med den tydske Udgave første Gang fremtræder i Originalsproget.

Med Tak og Hilsen til Vennerne af mine Skrifter i det kjære Tydskland, hvorfra saa megen Glæde og Opmuntring for mig er udgaaet, bringer jeg een af dets Ædleste der min yngste Digtning.

H. C. Andersen.

Kjøbenhavn November 1847

Lad mig nu snart høre noget "Behageligt" fra Dem;

hils Deres kjære Kone, Datter og Svigerforældrene; Reitzel veed jeg, længes ogsaa efter at høre om Illustrationerne.

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

E.S.

Siig mig til hvilke Theatre Mulatten og Maurerpigen ere indsendte og om de begge ere det. (Glem ikke at svare).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus