Dato: 14. november 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

[Latinske bogstaver, HCAs egen håndskrift]

Copenhagen 14 November 1847

Dronningens Tvergade No 49 Dear Friend!

With all my heart and with all my thoughts I am at this moment with you in town and in the country, - it is delightful to think how one can fly about the body; my thoughts are still daily in dear old England with the friends there! I call to mind so truthfully the cordial hours at breakfast in Burlington Street, our drives, and "every" spot at "Seven Oaks", from the parlour to the old tree in the field and "the old shop" - but most of all the friendly eyes of all the dear ones at home, - give them all a hearty pressure of the hand from me, and tell them all how they live in my thoughts.

At Ramsgate I received a letter from Charles Dickens who expected me to dinner, I drove to his place and the next day he came on foot to Ramsgate to bid me farewll. I am dearly attached to him and think of dedicating one of my books to him. Dickens was the last who from the shores of England bad me farewell.

At Weimar the Heriditary Grad Duke came and fetched to his summer palace where I passed several Days, and he accompanied me to the railway, whence I came in gallop to Denmark, where I found all dear friends well. The King was extremely well pleased with all the kindness that had been shown to me in England. I was directly after my arrival with him one evering at a concert in the palace where I have been with him once since and related to him everything that filled my heart from Burns' mountains to the old shop in Seven Oaks.

The reason however that I am just writing to you to days is, because mr. Beckwith has been with me respecting / the publication of the "Harz travels", my opinion about it is just the same as before, and I am not glad that it is coming out, but now as Mr. Beckwith tells me that a translation of that book is announced in England , - a translation from the German - and when such is the case it would indeed be an absurdity, a singularity on my part to stand in the way of Mr. Beckwiths earlier translation being published, particularly as it has the merit of being translated from the original, and I shall be able to read it through at home and abridge such parts as I may still find improvable - this I promise, if you, under existing circumstances, feel disposed to publish it for him, then I also think that his must have the preference to another. Thorvaldens life you have got, and it would please me much to receive a copy of it, and of the second edition of the Improvisatore.

The new novel goes well forward, and I hope it will occupy a good place amongst my writings, - some parts therein wich relate to London and Scotland, will I hope as pictures, not be without interest for my English friends. What however stops me a little is my extensive correspondance, and that of late som new stories have haunted me, they stick their heads forth and oblige me also to relate their histories, thous [thus] I have four ("the Story of a mother - the happy snail's family - the waterdrop - and the old house) which my Danish and german bookseller will willingly have, but it must be for christmas, it however occured to me that you might perhaps wish to have them if you think that a small bok - I regard it is three sheets, but you might very well draw fine out of it - would do for a Christmas book from me to England, "A Christmas greeting to my Englisch friends", "I would then not give them to the Danish or German publishers until six weeks after the English edition appears, but, respecting this I must beg you to give me an answer the same Day that your receive these lines, so that I can know in about a fortnight if the tales are tot go to London or Leipsic. You must of course not determine on them unless you think that they can have interest for your readers and your own book trade.

And now farewell! give my regard to Mrs. Bentley, her mother, your sister, Miss Bentley, brothers and cousins! - my regard to Mr. Morgan and Taylor & and believe in me your truly attached friend

H. C. Andersen.

To Richard Bentley Esq.

NB For the little Christmas book, three sheets in English, 30 Pound.

[Udskrift:] Richard Bentley Esq.

New Burlington Street

London

paid

Tekst fra: Solveig Brunholm

[1847]

Kjære Ven!

[på skrå øverst til højre:]

Kjære Hr Lohmeyer her er Brevet til Bentley saa snart jeg faaer det paa Engelsk sender jeg det afsted.

med al mit Hjerte med al min Tanke er jeg i dette Øieblik hos Dem, i Byen og paa Landet, det er deiligt hvor man uden Legeme kan flyve omkring; daglig, er min Tanke endnu i det kjære England, hos Vennerne der! jeg husker saa levende de hjertelige Timer ved Frokosten i Burlington Street, vore Kjøretoure og hver Plet i Seven Oaks fra Stuerne til det gamle Træ paa Marken og "the old shop", men meest de venlige Øine, alle de kjære i Hjemmet, tryk dem alle i Haanden fra mig, siig dem Alle hvor levende de ere i min Tanke. I Ramsgate fandt jeg Brev fra Dickens, der ventede mig til Middag, jeg kjørte til ham og næste Dag kom han til Fods til Ramsgate for at sige mig farvel! jeg har ham uendelig kjær og tænker at dedicere ham een af mine Bøger, Dickens var den sidste som fra Engelands Kyst tilraabte mig / Farvel. I Weimar kom Arvestorhertugen og hentede mig til sit Sommerslot, jeg var flere Dage der, han fulgte mig selv til Jernbanen og saa gik det i Gallop til Danmark hvor jeg har fundet alle mine Kjære vel! Kongen glædede sig særdeles over al den Venlighed man har viist mig i Engeland, jeg var strax en Aften til Koncert hos ham, har været sener endnu engang og jeg har fortalt om alt hvad der fyldte mit Hjerte fra Burns Bjerge, the old shop i Seven Oaks.

At jeg imidlertid skriver just i Dag kommer derfra at Hr Lohmeyer har været hos mig angaaende Udgivelsen af Harzreisen, min Mening derom er aldeles den samme som før, og jeg er ikke glad ved at den kommer ud, men nu fortæller Hr Lohmeyer at der i Engeland er anmældt en Oversættelse af samme Bog, en Oversættelse fra det Tydske, og naar det er Tilfældet, da vilde det jo være en Urimelighed, en Særhed af mig at staae i Veien for at Hr / Lohmeyers tidligere Oversættelse kom ud, især da denne har den Fortjeneste at den er oyersat fra Originalen og jeg vil kunde selv gjennemlæse den forud og forkorte hvor jeg endnu fandt det for bredt, hvilket jeg lover, dersom, De altsaa under nuværende Omstændigheder har Lyst at udgive den for ham, da troer jeg endogsaa hans maa have Fortrin for den andens. - Thorvaldsen har De jo faaet, det vilde glæde mig meget at erholde et Exemplar af den. -

Med Romanen gaaer det rask fremad, og jeg haaber den skal indtage en god Plads imellem mine Skrifter, nogle Partier deri som spille i London og Skotland, haaber jeg, som Maleri, ikke vil være uden Interesse for mine engelske Venner. Hvad der imidlertid imellem standser mig lidt i at skrive er min udbredte Brevvexling og at der i den sidste Tid ere komne mig nogle nye Eventyr paa Halsen, de stikke Hovedet frem og nøde mig / til ogsaa at fortælle deres Historie, jeg har saaledes fire*) som min danske og tydske Boghandler gjerne ville have, men det maa være for Julen, det falder mig imidlertid ind, om De ikke har Lyst til dem, [overstr: jeg vil da] om De troer at en lille Bog, jeg betragter den for tre a fire Ark, men De kan jo nok trække fem a 6 ud af det, kunde tage sig ud som en Julebog fra mig i Engeland, "Julehilsen til mine engelske Venner, fire nye Eventyr"; jeg vil da ikke give den til den danske eller tydske før fem 6 Uger efter den engelske udkommen, men derom maa jeg bede Dem give mig et Svar samme Dag De modtager disse Linier, at jeg om 14 Dage kan vide Beskeed om Eventyrene skal gaae til London, eller Leipzig. Naturligviis maa De ikke bestemme Dem uden De troer at det kan have Interesse for Deres Læsere og Deres egen Boghandel. - Og nu Lev vel, Hils Deres Kone, hendes Moder, Deres Søster, Miss Bentley, Brødrene og Fætterne.

Deres trofast hengivne Ven

H. C. A.

*) Historien om en Moder. Den lykkelige Snegle-Familie. Vanddraaben. Det gamle Huus.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 112-18)