Dato: 21. oktober 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: tysk.

Kjøbenhavn 21 October 1847

Kjære Ven!

efter at have sendt et Par Breve til Hr Petersen1 der var i Sorø og endelig efter at have faaet en Samtale med ham har jeg faaet Liv og Lyst hos ham igjen til at tage fat paa Tegningerne; jeg har udpeget ham Motiver til de som manglede, givet ham Idee til et Tittelblad og Omslag, som udført med hans Genialitet, kan blive Noget. Igaar fik han fra Delbanko et Brev om at levere nogle Tegninger til Dem, disse skulde udleveres til Klokken 9 om Morgenen, men Brevet kom først i hans Hænder Klokken 12 og det blev altsaa umuligt at det Forlangte kunde komme afsted. Nu har han imidlertid givet mig Haand paa at anvende al sin Tanke og al sin Tid paa at tegne for at De kan faae det Hele saaledes, at det dog rimeligviis kan komme ud før Juul; - det var to Billeder til hvert Eventyr og 12 større, Talen var om, da jeg første Gang skrev til Dem, De gik ind derpaa men har senere forlangt flere, saaledes eet til hvert Capitel i Sneedronningen, altsaa alene 7 til dette ene etc., dernæst Tittel og Omslag, store Begyndelses Bogstaver, kort en halv Gang mere end hvad der først var tale om; jeg kan naturligviis ikke klage derover, jeg er endogsaa særdeles glad derved, men maa jo indsee at det er noget betydeligt Mere der forlanges; dette og endelig Deres bestemte Erklæring at han ikke fik sine Tegninger igjen, da det var Garantien for Deres Rettighed, et skriftligt Beviis synes mig at gjøre det samme, dernæst Utilfredshed over at det ikke kunde indrømmes ham at tegne paa Klodserne sdv2, satte ham i et saa ilde Humeur at han ikke kunde arbeide mere og lod det slentre hen. Alt er imidlertid nu i Orden og De faaer nu alle de Ting som De ønsker har jeg forstaaet. Derimod kan jeg ikke andet end komme frem med to Ønsker, som jeg, der er ganske forvisset om Deres gode, hjertelige Sindelag og Interesse for det Rigtige og Gode, ikke tager i Betænkning at fremsætte; først at Petersen kunde forundes sine Tegninger tilbage, dernæst hvad der vil give Bogen et ganske andet Udseende og ham mere Plads til paa Resten endnu at udføre sine Ideer, at Bogen maa fa ae et større Format; for den samlede Udgave, der tillige er Godtkjøbs passer samme lille Form[at] fortræffelig, men denne med Illustrationer burde dog være lidt størres. - Til Lykkens Kalosker har Pedersen allerede 5 Tegninger istand, særdeles hældige; han drives af Lyst og Interesse og er inderlig godmodig, et venlig Brev fra Dem vil vist anspore ham endnu mere. Misforstaae ikke mig kjære Ven; jeg mener det inderligt godt og ønsker Deres Gavn og Fordeel paa det inderligste. Reitzel klager ogsaa lidt at De er ham for haard, men til min Glæde hører jeg dog at de Herrer blive enige.

Hver Dag har jeg ventet Brev fra Dem om Bestemmelsen med Ahasverus, hvilken Dato før Juul tør jeg lade den komme ud paa Dansk? Vil De, som jeg foreslog, optage den som Slutning af den samlede Udgave? jeg ønsker det særdeles, gaaer det ikke da lad mig det vide at jeg kan sende Dem hvad jeg ellers har til sidste Bind, men skriv snart og tydeligt! og nu lev vel! jeg skal hver Uge purre Petersen, nok holde ham i Aande; blæs De ogsaa lidt til Flammen! hils Deres Kone og lille Pige! glem ikke at sende de bestemte Bøger til Van der Vliet i Holland og Bonner i St Emeran ved Regensborg. Den fattige Maler fik jo sine.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus