Dato: 3. oktober 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjøbenhavn 3 Oktober 1847.

Kjære Ven!

Jeg er inderlig glad ved at De oversætter Ahasverus, jeg veed at De gjør det med Kjærlighed, og at ved Deres Interesse er det mueligt at den kan slutte "gesammt Ausgaben", der skal være færdig til Julen; jeg har med Hensyn til Digtningen og enkelte ved Afskrivningen indløbne Feil, vistnok ogsaa i det Manuskript De har faaet, en Deel at sige, men først vil jeg tage for mig Indlæget i Deres Brev, og besvare det.

1. Afdeling.

"I Høsten har Ægypterne en Fest som kaldes Cherubs", rigtigt.

Den unge Hind paa Beters; rigtig

Taarnet Psephenon.

Anden Afdeling.

Sudras ("Sudras fødtes af Bramas Fod).

"Niildalen Speil af Snillets Golgatha" c: Niildalen viser som i et Speil den Korsfæstelse Aand og Dygtighed i sin Fremadstræben maa taale c: Niildalens begavede Folks.

Tredie Afdeling.

"Er den korsfæstede fra Gud udsprungen

"Hvad heller blev han født som vi af intet!

det er rigtigt!


"Hele vor Familie vil tjene, som dit. Slæb" c: Schleppe.

"Jeg seer ved Bauners Flamme. Bauner og ikke Baumer. De erindrer at Bauner ere Baal, som tændtes i Norden til Tegn at Fjenden nærmede sig.

"Har alt Nordens Iis udaandet Sundhed" c: indaandet Sundhed.

"Maria Josephs Søn, som blev korsfæstet osv. " er rigtigt, Ahasverus udtaler sig ikke heelt, men erindrer "Nazaræeren hvem jeg – c: "stødte bort fra mit Huus", men disse Ord underforstaaes. - .

"Han lyste sin Forbandelse" c: Dansk Talebrug c:: han forbandede.

"Til Templet Kaaba": Kaaba c: en fiirkantet Bygning i Templet i Mekka", see Conversations Lexicon.

"Af Profeten er lovet Paradiis hver den, som kjæmper, om kun saalænge Kamelens diende Unge kan slippe for at inddrikke Luften c: slippe, det er ikke "sich entfernet", nei det er at slippe Yveret med Munden, holde op at die, holde op at patte et Øieblik for at trække Luft.


Fjerde Afdeling.

"Din Kirkehund! er rigtigt paa Dansk.

"Det blusser sælsomt op i mine Tanker,

Som om jeg var den hele Verdens Sum c: Verdens Sum.

"Mærke I ei Toneflammen! - Vil De forandre denne Linie, som ikke er god til:


Hør Guds Røst fra Fuglehammen

Under Skovens o. s. v.


"Og seer da de døbe for Spas en Hund o. s. v."

derom skal jeg nedenfor tale med Dem.

"Min gamle Skosaal er en Visk paa Røgelsekarret den stiger ved Narrefesten, brændte man alle ildelugtende Ting paa de hellige Kar, Skosaalen brænder og stiger, som Røgelse; men om hele denne Scene vil jeg, som sagt, nærmere tale.


"Johan af Kalken", det gaaer paa Ziska.

"Sortebroder", det er vel bedst at De kalder ham "Kapuciner"

"Hvad Guttenborg har grebet er dog kun en broget Nit, c:naar man trækker Lod, er de tabende Kugler altid et Nit.

"ombord paa Caravellen er rigtigt

Colons Landet c: Columbus Land.


I tredie Afdeling maa jeg gjøre Dem opmærksom paa en Skrivefeil, den findes i den Afskrivning jeg har faaet og altsaa rimeligviis ogsaa i Deres Dem tilsendte. Det er fra Slutningen af Scenen hos Attila, den gamle Eeg har talt, Vindens Chor er hørt, da følger Nordens Hilsen, der ender med

"Sov og stræk Dig sundt i Asken,

Hvor de blodig store Stykker

Steges, skaaret ud af Asken,

der skal staae c: skaaret ud af Oxen" (ikke Asken).


Fjerde Afdeling.

Her staaer strax i Begyndelsen i Canosa

Den keiserlige Knægt.

"I spotte os! Saa skal da ogsaa Satan

Faae Næb og Kløer i Eders raadne Krop!

En ældre Kammerat.

Lad være Ditlev! Dreng mig lyder Du!

Her er ei Tid o. s. v.

vil De forandre det til

Den keiserlige Knægt.

I spotte os! saa skal da ogsaa - -

En ældre Kammerat.

Ditlev!

Her er ei Tid o. s. v.

(derved gaaer ud Satan faae Næb og s. v.


I den næste Sang med Overskrift Midnat begynder Ahasverus' Monolog: "En Verdens Aand er denne Christendom", i samme, længere nede vil De udelade "med Spot de kolde Stjerner see paa ham!" - og derpaa forandre det efterfølgende saaledes.

Knuust er hans Stolthed, men ei knuust hans Had!

Det blunder, men den Blunden føder Drømme,

Saa Jorden bæve vil naar de opfyldes,

Gregor jeg seer i dig o. s. v. o. s. v.


længere ned(e) med Korsfareren siger Ahasverus

"De drage bort, hver drives af sin Lyst,

her skal udelades et Par Stropher, saa at Replikken bliver saaledes:

1. "De drage bort, hver drives af sin Lyst

2. Europa gyder ud sit Folk og det forsvinder

3. Som Bjergets Floder ovs. osv.


i den følgende Scene mellem Ahasverus og Bygmesteren, siger denne

Vor Bygning her, som sagt er kun et Tegn

Paa Seclets Snille, Herren bygger fort,


der skal staae: Gud han bygger fort og Resten af Replikken.

Sin store Bygning, hvor deri sidste Slægt osv.

udelades.


Ahasverus.

Historien forkynder osv. eller for at det kan være ganske tydeligt vil jeg afskrive hvad der skal staa.


Bygmesteren.

Jeg tvivler ei, der er en Verdens Aand,

Historien forkynder Evangeliet!

Vor Bygning her, som sagt, er kun et Tegn

Paa Seclets Snille. Gud han bygger fort - -

Ahasverus.

Historien forkynder osv.

Efter Scenen med Bygmesteren kommer et Afsnit med Overskrift Huulvei, dette Afsnit udelades, da det spreder Interessen, det hele sammendrages til følgende:

Huulvei

(Kamp mellem Kjøbmændene og Borgridderne, imedens synger en Nattergal i Busken)

Nattergalen

Hør Guds Røst fra Fugle-Hammen

Under Skovens dunkle Træer:

Brave Mænd, som holde sammen

Have tolv Mænds Styrke hver.


Derpaa kommer Klosterkjøkken, hvor De vil forkorte Satans Monolog saaledes:

Det er den hellige Julefest,

Koges skal der og brases.

Før vi vide det Bisp og Prior

Komme her hjem fra Jagten,

Maden er udsøgt, Vinen er god,

Kejseren har den ei bedre.

Koncubinen er nok saa smuk,

Hun og Munken er hjemme.

Elskovspanterne lege saa rart,

Inde i Kirken de støie.

En lille Djævel.

Jeg vilde saa gjerne i Kirken gaae,

See paa Munken og Nonnen,

Lære af dem det lystige Spil,

De gjør' saa helvedes deiligt!


Chor

Det er den hellige Julefest,

Et Æsel vi føre til Kirke

Selv har vi lavet os Bisp og Præst

Nøgne Jomfruer dandse bedst

Skjønt Skoene ikke knirke,

Vi læse Messe saa fæl og styg,

Jomfruen osv. osv. (hele Resten)

I Scenen mellem Sortebroder og Ahasverus hvor der tales om Kolombus, staar:

Han talte med en Kundskab og Begeistring,

herefter skal de 6 følgende Linier lyde saa

Fortalte os sit hele Ungdoms Liv

Han ved sit Ord og ved sin Tale henrev

Den vakkre Læge, Lodsen og Prioren.

I ham han vandt en Ven. Vi skildtes ad

I Salamanka hørte jeg ham atter etc.

I Slutningen af det hele staaer en Sang af Ildfluerne, efter dette synger Skovens Aand, "Vee, med et Kys forraadte ogsaa Judas!"

De beholder denne ene Linie, og udsletter Resten af hvad Skovens Aand siger "Nu er det skeet etc" da samme nyeligt er sagt.

Under Afdelingen Verdens Havet staaer et Chor med Overskrift Bølgerne, dette forkortes til følgende.

Svulmende bære vi rigladte Skibe!

Alt blevet større, samvirkende Hele,

Vimplerne vaie, som Seierstrophæer!

Resten bliver uforandret.

Jeg troer hele fjerde Afdeling vil vinde ved disse Forkortninger, og saaledes trykkes den danske Udgave, er der noget De ikke har forstaaet her, da spørg mig, men lad mig endelig faae Deres Oversættelse af fjerde Afdeling at læse før den sendes til Lork, jeg skal strax sende den tilbage, men jeg maa endelig see om De har forkortet rigtigt. Deres taknemmelige Ven

H. C. Andersen.

[tilf. i marg.]

NB. Det er sandt, i anden Afdeling er at bemærke i Scenen mellem Ahasverus og Veronika, der staar i Deres Manuscript hos Ahasverus:

Den hede Aske nedvælted'

Som Skylregn i Efterhøst,

(her skal skydes tre Linier ind, jeg troer at Lork fik disse paa et løst Papir, der stod om Herkulanum etc., men her har De tre bedre, De vil nok finde ud af det.

»Guds Finger i Lyn og Skyer

Udsletted de græske Byer,

O, det var en Lise og Trøst!

Vi Fanger osv.

Jeg troer ogsaa at vi i anden Afdeling kunne udelade hvad Persiens Aand siger, det er noget mat. -

I tredie Afdeling Arabien siger Beduinen: "derfor vrinsker du, som hørte jeg den skingrende Kobbertrompet", der skal staae, "som hørte du". Den hele Digtning vil jeg dedicere H. k. Høihed Arvestorhertugen af Weimar, jeg skal sende Dem Dedicationen, men hører vist først fra Dem, send endelig Brev til mig directe med Posten; adresseret til Excellencen Geheimeconferensraad Collin i Amaliegade, Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus