Dato: 30. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 Sept 1847

Kjære Ven!

jeg er da hjemme og i Ro! Reitzel siger mig at han har skrevet Dem til fornylig og venter med Længsel paa Svar, det er, som mig synes, hans særdeles Ønske at slutte Handel med Dem i Anledning af Billederne til mine Eventyr - og jeg haaber at de to Herrer komme ud af def!. De veed hans Tilbud og veed danske Forhold; til Pedersen har jeg skrevet, han opholder sig i Sorø og jeg er istand til at reise til ham for at tale om flere Ideer der kunne benyttes, med Hensyn til Billederne. - Jeg beder Dem sende mig den Pakke Bøger der kommer til mig fra Haag; den maa snart indtræffe, er den det ikke, thi den sendtes fra Holland over Coln allerede for 3 Maaneder siden. - Jeg skrev Dem til fra London om De vilde sende et Exemplar af mine "samlede Skrifter" til Van der Vliet, Udgiver af "de Tijd" i Haag, og ligeledes eet til Charles Boner, i St Emeran ved Regensburg, rimeligviis har De allerede gjort det, men jeg gjentager det af Forsigtighed; - disse 2 Exemplarer behøve ikke at indbindes, men sendes i det almindelige Omslag. Med Hensyn til Ahasverus, som De nu har fuldstændig, da ønskede jeg særdeles, at den kunde komme ud til Julen og det lader sig vist ogsaa gjøre, da Halvdelen dog vistnok nu er oversat; jeg beder Dem snarest mueligt at skrive mig til derom, eftersom Reitzel uendelig gjerne vilde have den ud til den Tid og det ikke kan skee uden at De ogsaa har den istand; jeg troer at da det er et Arbeide i Poesie, og som altsaa behøver Tid til at oversættes, at disse to Udgaver godt, samme Dato kunne komme ud i Tydsk og Dansk, uden at De behøver at frygte for at Nogen kommer med en Oversættelse, De er altid et Par Maaneder forud; vi talte derom og blive nok enige, det er mig alene om at vide af Dem hvilken Dato i December Bogen kan komme ud paa Tydsk for at den til samme Dato kunde komme frem paa Dansk. Bestem en saadan og skriv mig den op i Deres næste Brev, som jeg snart faaer. Skulde det ikke kunde svare Regning at lade samme Ahasverus gaae i den samlede Udgave, som de to sidste Hefter, som 29 og 30; Tykkelsen er der næsten, det bliver to Hefter lidt større nok en[d] "Billedbog", De kunde jo gjøre Oplaget saa stort De vilde; jeg beder Dem see særdeles paa Deres egen Interesse, men det var jo ganske smukt, da Samlingen begynder med to nye Hefter ogsaa at ende med to nye. og saa var det rundt 30 Binds. Tænk derpaa og gjør Deres Regning!

Jeg skal med Pakkeposten sende Dem nogle Digte endnu; beed Leo at skrive mig til, dersom der er det mindste, som forekommer ham tvivlsomt. Hils Deres Kone og Svigerforældre og tænk venligt

paa Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Gade vilde gjerne see "Nøkken", laan ham den lidt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus