Dato: 20. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Reventlow
Sprog: dansk.

Hamborg 20 Sept 1847

Deres Excellense

modtage min inderligste, min hjerteligste Tak for al den Godhed De og Deres Familie har rakt mig; jeg er og bliver Dem altid hengibven, og De vil tillade at jeg imellem sender Dem et lille Epistel; uden Deres Omhue var jeg ikke saaledes løftet ind paa Londoner-Strømmen, havde ikke faaet det Indblik jeg fik. Engeland er blevet mig saa kjær, jeg følte mig tilsidst halv hjemme i det store Land, siden jeg saae London forekommer alle Byer mig smaae. - Afskeden fra Landet selv var ogsaa ganske prægtig, jeg havde i Hotellet, i Ramsgate, Brev fra Charles Dickens, han bad mig komme til Bro[d]stair[s] der ligge tre engelske Mile derfra; her levede han med sin Familie og ventede mig til Middag, jeg kastede mig strax i en Vogn og tilbragte nogle deilige Timer hos den kjære hjertelige mand, det gik meget godt med Engelsken vi forstod hinanden. Da jeg næste Morgen kom ud paa Skibsbroen ved Ramsgate / overraskedes jeg ved af finde Dickens der, han var gaaet de tre engelske Mile for endnu engang at see mig og trykke min Haand; da Skiben for afsted, stod han og svingede Hatten.

Samvittighedsfuld bragte jeg strax samme Aften jeg naaede Frankfurt de mig betroede Breve til vor Gesandt. I Weimar var jeg kun nogle Timer, Arvestorhertugen selv kom og hentede mig ud til sit smukke Jagtslot hvor jeg blev hos ham flere Dage; han var saa mageløs god og hjertelig, jeg kjørte flere Gange med ham, gjorde smaa Toure og da jeg tog bort kom han til Jernbanen for der endnu at sige mig Lev vel! - I eet af de tydske Blade, som indeholder "Skandale fra London", sae jeg at jeg skal have friet til Jenny Lind og faaet en Kurv. Det var morsomt hvor dog Folk kunne lave Historier. Om to Dage venter jeg at være i Kjøbenhavn, hvor jeg glæder mig til at see den kjære Konge, fortælle ham hvor god De har været mod mig. Ja mit Hjerte er ganske opfyldt deraf og De vil forstaae mig / om jeg kun ganske fattigt her kan sige Tak!" - Nu gjælder det at arbeide, at levere nye og endnu bedre Værker, Gud give mig Kraft dertil. Bring mig i venlig Erindring hos Deres Frue og Børtn. Bjelke skriver jeg til naar jeg kommer til Kjøbenhavn og nu al Glæde over Dem og Deres Hjem.

af ganske Hjerte Deres

Excellenses hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus