Dato: 9. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Ettersburg den 9 Sept 1847.

Min kjære søsterlige Veninde!

jeg er i Sachsen hos min kjære Arvestorhertug, paa hans smukke Jagt­slot; strax da jeg kom til Weimar1821) tog han mig i sin Vogn herud og er saa velsignet og hjertelig; De skulde kjende ham, han er et elskeligt, godt Menneske! - Om nogle Dage gaaer jeg til Jena og Leipzig og da: »maaskee jeg for Dit Aasyn staaer, Naar mindst Du troer mit Komme!»,1822) dog før om 14 Dage bliver det da ikke, jeg var meget nerveus og afficeret da jeg forlod det kjære Engeland og De vil forstaae det, thi baade Legeme og Sjæl fik for meget at maatte bære; jeg troer næsten, at den Hyldest, det Værd man i alle Klasser tillagde mine Skrifter, kort den ny Livs Stil­ling jeg følte mig i, afficerede mig meest. Jeg gik fra London ud til Seven Oaks1823) hvor Boghandler Bentley har en smuk Villa, her blev jeg i to Dage hos de fortræffelige Mennesker; Manden og Sønnerne kjørte mig næste Dag1824) til Tunbridge hvor Jernbanen løber og saa naaede jeg Rams­gate, her fandt jeg i Hotellet hvor jeg steeg af Brev fra Dickens,1825) han skrev at han ventede mig til Middag i sin Familiekreds; han havde leiet sig et lille Huus tætved Havet, tre engelske Mile fra Ramsgate, jeg ka­stede mig i en Vogn og rullede afsted. De skulle see hvor velsignet jeg af ham, Kone og Børn1826) blev modtaget; Spisestuen vendte lige ud til Havet, der væltede sine lange Bølger op mod Huset, en Italiener spillede Lire uden for, Dickens talte Italiensk med ham, gav ham Penge og Frugt; han er høist hjertelig. Og vi talte, ja det gik ganske godt, jeg kan nok klattre om i en engelsk Conversation, næsten troer jeg at jeg har Sprog Talent, Dickens siger endogsaa at det er meget stort! - Vi talte om Danmark og jeg nævnede Dem,1827) Datteren af Schackspears Oversætter,1828) som een af de som særdeles hyldede ham, og han nikkede glad og bad mig bringe Dem sin Tak. - Næste Morgen da jeg i Ramsgate kom ud paa Broen for at gaae ombord til Ostende, stod Dickens der,1829) han var paa sin Fod gaaet her til for at see mig endnu engang, række mig Haanden og være den sidste som fra Engelands Kyst tilraabte mig Farvel! var det ikke smukt! - Vi bleve enige om at skrive hverandre til og skildtes, som gamle Venner; jeg saae ham svinge Hatten og Skibet fløi afsted. - Over Belgien tog jeg til Cøln og da ned af Rhinen, over Frankfurth til Weimar; Arvestorhertu­gen er saa mageløs hjertelig mod mig, vi kjøre daglig sammen, og det er mig ganske underligt at sidde ved hans Side, mens Vagten kommer ud, Trommerne gaae og alle Folk staae ærbødigt og hilse; jeg er ganske ge­neert, thi det Hele kommer jo slet ikke mig ved, jeg kan ikke hilse igjen, og synes det er som var jeg i en fremmed Verden. - Underligt er det dog! ­jeg har oplevet hvad jeg ikke som Dreng turde drømme; en Lykkestjerne staaer over mig, og den er Gud: - Denne Reise har oprullet for mig hvilken Mission jeg har, jeg føler at jeg har en uendelig stor Virkekreds! Gud give mig Kraft! jeg føler der er noget helligt, noget stort i at kunne tale til Tusin[der]. Gid jeg ret maa kunde virke, gid jeg maa kunde gjøre noget dygtigt og godt! - Jeg elskede eengang Kunsten for den Glorie der er om den for Verden, Gud skee Lov, nu elsker jeg den for det Guddommelige der er i den! - Ingen see mere mine Svagheder i hvad jeg endnu har givet, end jeg selv, det maa blive bedre, jeg har faaet en Hyldest, en Kjærlighed der siger mig, stræb, stræb, forstaae hvad Du skal og maa! - O min hele Sjæl er fuld af Tak og Ydmyghed! - De vil forstaae mig! - Hils vore fæl­les Kjære, og naar Deres Broder Christian kommer, da bring ham en tro­fast Broders Hilsen. Seer De den kjære Øehlenschlæger, da hils, hils! Just i min Lykke og maaskee Overvurdering, har jeg en Følelse af hvor stor han er! sige ham det, kan jeg ikke, han maa forstaae mig uden det. Hils Villiam og den kjære Jørgen, Frøken Cold ikke at forglemme, Kock og Deres Søster.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Frøken Henriette Wulff Adresse

Høivelbaarne Hr Etatsraad Ridder etc. Kock

Ny Kongensgade Kjøbenhavn

anbefales!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus