Dato: 8. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

199. Til E. Collin.

London 8 Juli 1847.

Kjæreste Ven!

Man siger at det var Hyldest og Hæder, som tog Livet af Malibran og Carl Maria Weber da de vare her i London, de kunde ikke udholde den

legemlige og aandelige Anstrængelse og næsten er jeg ogsaa ved at segne, igaar maatte jeg nægte mig hjemme og ligge hele Dagen paa Sophaen; om Aftenen havde Portneren formelig en Kurv fuld af Breve og Kort til i mig.–Men det var om andre Ting der skulde tales med Dem. Bentley har som De veed budt mig 5 Pund for Arket af hvad Nyt jeg havde, men jeg skulde besørge Oversættelsen, Mary Howitt byder 10 Pund Arket og vil kun have det danske Manuskript, hun forstaaer Dansk; Howitts er, som jeg hører, en Oversætter?Fabrik, men i stor Virksomhed, hun vil for at binde mig til sig betale mig et honorar for sin Oversættelse af Das Mährchen meines Lebens, een Bog jeg har foræret hende og som ikke koster 1 Rdlr Dansk, jeg har svaret at der tilkom mig ikke Honorar herfor, men hun har offentligt skrevet at hun gav mig af Honoraret, der er en Virvar og en Snak, som gjør mig forstyrret; i denne Stilling har jeg, da baade Reventlau og Hambroe, vilde handle for mig, overdraget Alt til Hambroe. Han taler med Bentley, har allerede talt med Mary Howitt, vil skaffe en skriftlig Contract, og jeg vil saaledes hos den sidste f Ex kun have at give et dansk Manuskript, skrevet heelt med latinske Bogstaver, og jeg faaer for et Oplag paa 3000 Exemplar 10 U Arket; trykkes et nyt Oplag da ogsaa 10 U, det samme skal være Tilfældet med Romanen; Betingelsen er at det med latinske Bogstaver skrevne Exemplar, sendes saa betids til Engeland, at det kan oversættes og at ikke før en bestemt Dato, Bogen tør udkomme i Tydskland og Dannemark, vil De sende Lorck en Afskrift af Ahasverus, men tilføie ham denne Betingelse, thi ellers kan jeg ikke faae en Skilling i Engeland, og her er jo Honoraret uhyre. Naturligviis gaaer dette kun saalænge jeg er i Mode, saaledes er Bulver og Cooper nu ikke i Mode og mig vil det gaae som dem. Ahasverus og den nye Roman kunne maaske skaffe mig et Par tusind Daler. De maa altsaa nu ikke give noget Manuskript til Lohmeyer, der ikke betaler, og staaer i Forbindelse med Bentley, men besørge for det første en Afskrift med dansk Skrift til Lorck og anføre mit Forhold til Engeland, og dernæst have færdig en Afskrift (alt af Ahasverus) med latinske Bogstaver, som kan sendes hertil naar jeg skriver om den. I disse Dage gjør Hambroe det af. Hambroes Søn har indbudt mig til Skottland at boe en 8 a 14 Dage hos sig, det vil koste mig i Reise 50 Rdlr hen 50 tilbage, men det har maaskee ogsaa sin Nytte, jeg er gruelig angest for de engelske Jernbaner, thi hver Uge hører man Ulykker, men jeg troer dog jeg gaaer, send da imidlertid Brevene her til London til Legationen og skriv snart. Hambroe i Skottland skrev til sin Fader, Andersen er her i Landet meere berømt end selve Thorvaldsen og facta er det. Jeg begriber det ikke.

Broderen.

[I Margen: ] Samme Dato mine Bøger komme ud i London, tør de komme ud i Danmark og Tydskland.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter