Dato: 6. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

198. Til E. Collin.

London 6 Juli 1847.

Kjære Ven!

Hjemme tænker man ikke paa hvorledes for den Reisende, Dagene ud­vide sig og hver Postdag der ikke kommer et Brev gjør Tid til Evighed! – hvor har jeg ikke længtes, dog endelig et i Dag, et Brev fra Deres Fader – saa lille, som det kan skrives–men det Vigtigste veed jeg, han er Gud­skee Lov rask!–Det fornøier mig at han er blevet Geheime-Conferens­raad, gratuleer! særdeles glæder det mig at Holst har faaet Ridderkorset, jeg under ham det af Hjertet og det vil gjøre ham godt, hils ham meget, jeg skal selv skriftlig lykønske ham naar jeg har Tid, endnu er jeg som i en Malstrøm, og at De faaer disse Linier i Dag, kommer af at jeg er gal i Ho­vedet, jeg maa have Luft og saa faaer De Brev. – Jeg er vistnok paa min Hæders og Erkjendelses høieste Spidse, nu maa det gaae ned ad, mere kan jeg ikke erholde, end denne »Verdens Byen« har bragt mig. Hambroe viiste mig et Brev fra sin Søn, der er i Skotland og i Brevet stod: tag Dig af An­dersen, man kjender ham her mere end selve Thorvaldsen, og factisk er det, jeg er »en berømt Mand«; den aristokratiske Verden, saa tilbage­stødende mod deres egne Poeter, have modtaget mig, som hørte jeg til deres Kreds; jeg er i Dag og 14 Dage frem udbudt hver Dag; Middag Klokken 8 til 11 og fra halv 12 ind i Natten326; jeg udholder det ikke! jeg er ved at synke, man strømmer til mig med Indbydelser, med Breve om min Haandskrift; – Alt dette er, som en Drøm og i den rene Glæde jeg føler herved, Glæde over at Deres Fader har Ære af mig og Danmark, er jeg lykkelig; Deres Fader tager Deel deri – men Danmark, Kjøbenhavn – »O jeg er Nul for dem, ikke Tanke af Interesse, ikke Deeltagelse, mit Ophold i Holland har været hæderligt for de Danske; hvad man der har viist mig, har man ikke viist nogen Dansk før; det har staaet i Aviserne; men danske Aviser, som jeg har seet endnu i Dag, nævner ikke et Ord derom, vil ikke nævne det–jeg føler mig krænket; jeg seer en Nederdrægtighed deri! – Man har spøttet paa mig hjemme og Europa har hædret mig og nu jeg hædres, vil man ikke en Gang nævne det, medens man nævner, enhver Theater-Pjalts Historie i vore Landsbyer. Jeg føler mig febersyg i Dag i efter at have seet, hvorledes jeg evig og altid er Nul for dette Land, som jeg kunde –– Gud tilgive mig mine Tanker! Nævnes jeg ikke hjemme, nu jeg staaer høiest, da – imorgen, imorgen; ja Alt gaaer ned igjen. – Moralsk Forelæsning over dette Brev frabedes! jeg veed hvad De kan see deri,–lee mig ud! – Lee, det er jo nationalt! – Men nok om det! at man i Hjemmet var glad ved mig vilde have gjort mig lykkelig, knøttet mit danske Sind til det danske Land. Men lider jeg endnu Uret der, som jeg troer, der lever en Nemesis!–O gid jeg kunde græde ud! jeg lider saa i Dag; og imidlertid skal jeg med sygt Hjerte til Fest og Glæde hvor man bøier sig for mig; –

Jenny Lind har jeg kun spiist eengang hos, der er ikke levnet mig Tid, hun sendte mig Nummerplads til Søvngjængersken, jeg blev syg i Theatret, Hertugen af Weimar saae det fra sin Loge og jeg saae han med Deel­tagelse saae efter mig, jeg gjorde en lille Pantomime at det var Heden; jeg er nu bedre, maa være det, men saa nerveus, saa affeceret at jeg ønsker jeg kunde sove i otte Dage.–For at give Dem Begreb om de Indbydelser jeg har taget i denne Uge vil jeg nævne Dem Lord Castlereg[h], Lord Stand­ley, Grev Reventlau, Lady Blassington, Lady Gordon, Lord Palmerston, Roteshill etc.–Alt kun et Stykke af Ugen. Jomfru Grahn har foræret mig sit Portræt til Deres Fader, hun er en ægte Pariserdandserinde, jeg skal engang fortælle Dem ene, hvad hun har sagt mig. Hambroe har to Gange havdt mig paa sit prægtige Landsted, jeg overnattede der sidst [;] han har –i Tilfælde af at han reiser til Skotland, indviteret mig med sig. »jeg maa jo gjøre noget for en saa berømt Landsmand«, siger den venlige gamle Mand.

Hils Weis, hils Alle hjemme, og skriv mig snart til, fortæl mig dog lidt om Familien! fortæl mig noget glædeligt! Reiser jeg ikke om 14 Dage med Hambro til Skottland da gaaer jeg vel nu om tre Uger fra London, her er altfor dyrt og jeg kan ikke udholde dette Liv! – Paris gider jeg ikke see, den er ingen Ting efter London! Ingen har ret skildret denne By. Thieles Fortælling i hans Bog – ja nu kan jeg udtale en Dom om den, som han engang udtalte om min Agnete. Apropos, Agnete kommer paa Engelsk.

Lev vel.

Broderen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter