Dato: 3. juli 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

197. Fra E. Collin.

Egentlig har jeg grumme meget at skrive til Dem om, kjære Ven, men megen Tid har jeg ikke netop nu. Lorck har spurgt mig om Ahasverus; jeg har svaret, at jeg skal skrive Dem til derom. Han mener at lade den oversætte af Leo, som har oversat Renés Datter, efter Sigende fortræffe­ligt; han bemærker Nødvendigheden af at faae den ud sidst i September, og ønsker derfor Manuscriptet strax. Herved er at bemærke, at jeg ikke i kan give det til en Afskriver, som umulig kan læse dette Manuscript, som er et af Deres vanskeligste; flere Steder kan jeg endnu ikke dechifiere og jeg nødes til ved Leilighed at correspondere med Dem derom; det er derfor aldeles nødvendigt, at jeg selv skriver Ahasverus af, og jeg begynder nu strax derpaa og skal skynde mig saameget som muligt. Maa jeg nu bede Dem om ikke at komme med Bemærkninger igjen om, at det er et altfor stort Venskabsstykke eller deslige.–Hver Gang jeg har nogle Ark færdige, vil jeg sende dem til Lorck, for at fremme Oversættelsen, som kan give Leo en svær Nød at knække. Er De nu enig med mig i det Foranstaaende? Romanens første Deel har jeg leveret Jordan til Afskrivning. Naar jeg faaer Afskriften, skal jeg saa andet end gjemme den?

Jeg har til dato kun læst Ahasverus saa afbrudt, at jeg ikke har noget klart Billede af den; jeg har kun en Følelse af, at det er noget ualminde­ligt; det er som naar man første gang seer en ny Natur; man maa betænke sig, inden man kan fatte den. Jeg har havt mere Øie for, hvad der tiltalte mig'ndash;og dette var det meste, især i Begyndelsen'ndash;mindre for det, som jeg urørt gled over. Hvad der især har overrasket mig, er de metriske For­trin, som dette Arbeide har fremfor de tidligere, de velvalgte Udtryk etc., kort sagt, saagodtsom ingen af Deres tidligere stationaire Talemaader. Nogle Smaating gad jeg tale med Dem om; maaskee jeg skriver derom.

Af Befordringerne i Anledning af Dronningens Geburtsdag kunne følgende meest interessere Dem. Fader er blevet: Hs. Excellence, Geheime­confsentsraad C.; H. P. Holst og Ludvig Müller Riddere. H. C. Ørsted Storkors325

Lev vel! vi have det Alle godt. Deres Ven

Kjøbenhavn d: 3 Julii 1847.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost