Dato: 28. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

London 28 Juni 1847.

Kjære Ven!

Iforgaars fik Jeg Deres venlige Brev og i al min Travlhed, thi her i London bliver man revet med i Hvirvelen, vil jeg besvare samme. Sidst i August eller rettere vel i September, skal jeg, vil Gud komme til Leipzig, det er gavnligt for Skrifteme; gjærne vilde jeg læse de lyriske Ting igjennem før de kom ud, (dramatiske Sager) men da vi have den fortræffelige Wolff, saa er jeg temmelig rolig og overlader Dem meest at see hen paa hvad der er til størst Fordeel ved den hurtige Udgivelse; De skal i Løbet af 3 Uger faae nogle Forord. Digtene kan jeg faae i Weimar hvor jeg hviler mig ud en 8 Dage paa Slottet Ettersburg, derom skal jeg nærmere skrive. Naar jeg seer Chapmann & Hall skal jeg tale om Deres Brev og faae Svar. Med Reitzel skal ogsaa blive talt. Ahasverus er et Mysterie, det vil sige et stort Digt i Vers og Prosa, dog mange rimede Vers, det faar dramatisk Form, om man vil, men er ikke for Theatret, skal det lignes med noget, da bliver det vel med Faust! Jeg har givet Eduard Collin det og ladet ham tage en Afskrift til Dem. Jeg formoder det er en 12 Ark, men det veed jeg ikke. Naar det skal ud i Tydskland Ønsker jeg at det omtrent paa samme Tid kom ud i Danmark; det kan, som De skriver oversættes og trykkes først paa Tydsk, og da henlægges til den danske Udgave er færdig. - I Holland har jeg en litterair Ven Van der Vliet Udgiver af De Tijd et af de meest udbredte Blade, han har oversat »Das Mährchen meines Lebens« og de fleste af mine Skrifter, skriv ham til I. L. van der Vliet i Haag; og De kan vist komme i Underhandling med ham om lllustrationer til Eventyr, jeg skal ogsaa skrive derom. Mit Navn er mærkeligt kjendt i Holland, jeg har fundet en Modtagelse der, jeg aldrig drømte om; tænk alene, i Haag blev i det store Hotel d'Europe gjort en Fest for mig; Digtere, Malere &c vare samlede, Taler holdtes om hollandsk-dansk Slægtskab i historisk og aandeiig Henseende; den Skaal, som glædede mig meest var imidlertid Collins; var det ikke smukt, for ham min Fader, udbragte de en Skaal. Mit Portræt fandt jeg i alle Boglader, dog dette er ogsaa Tilfældet idet store London; o min Gud jeg begriber det ikke selv; jeg er ogsaa her modtaget og det i den aller høieste Grad, som var jeg et ganske betydeligt Menneske, jeg føler mig ganske ydmyget derved. Hos Lord Palmerston gjorte jeg forleden min Indtrædelse i den store Verden; jeg var der bestandigt ganske omringet og Alle kjendte mine Skrifter, i Dag er jeg hos Lord Castlereag, imorgen hos Lord Stanley og saaledes heelt ind i næste Uge; jeg vil have ganske godt af dette Indblik i det engelske high Life. Lady Morgan vil for mig gjøre et Selskab, hvor alle berømte Forfattere i Engeland skulle komme sammen. Vor Minister siger jeg har gjort et Spring i London, som ikke tusinde gjøre i et Aar, og at det med Hensyn til Afsætningen af mine Skrifter vil være af stor Betydning. Hertugen af Weimar seer jeg daglig, Jenny Lind er mig søsterlig god, De seer jeg er meget lykkelig, kunde Legemet kun holde det ud og - Penge-Pungen. Glæd mig snart kjære Ven med et Brev til det danske Gesandtskab; og det er sandt Jeg har lovet i Foræring den omtalte Van der Vliet i Haag mine samlede Skrifter vil De sende ham disse paa Biographien nær, den har jeg selv bragt ham; Bøgerne sendes med hans Navn til hans Expediteur i Cøln. (Klein & Wils, Zollstrasse No 9 zu Køln Expediteur für van der Vliet. Hils Deres Kone og Svigerforældre!

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus