Dato: 5. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Hamborg 5 Juni 1847

Kjære Ven!

hvad troer De om mig at jeg først i Dag skriver og bringer min Tak for Deres særdeles Velvillie mod mig med Tilsendelsen af det hele Honorar, men jeg kunde først skrive i Dag.

Midt i forrige Maaned reiste jeg fra Kjøbenhavn til Glorup i Fyen, Deres Brev til mig var sendt Eduard Collin, men han var tilfældigviis 14 Dage paa Reise i Hamborg og Hanover, jeg fik derpaa Brevet sendt til Glorup, maatte der sætte hans Navn over paa Vexelen, og først ved min Afreise fra Fyen fik jeg denne omsat i Creditiv, og han citerer for mig at opgive Qvitering til Dem saaledes:

"modtaget à Vexel paa Hamborg pr 12 Julii: Bco Mark 1004.5., hvilken Vexel jeg den 25 Mai har ladet [dis]contere hos Hambro & Søn og derfor modtaget med Fradrag af 44 Dages Rente: Bco Mark 999.7 à 198 ½ = dansk Rbdlr 661.1M.12 Sk."

Vil De, kjære Ven at jeg anderledes skal skrive det, eller er dette nok at jeg saaledes takker for de 500 Rdlr preusisk. Nærmest modtager jeg Breve i Haag, post restante, senere, i London, det danske Gesantskal: - Hos Zeise har jeg været og læst en Deel af Agnete, som synes fortræffelig oversat. I Hamborg kjøbte jeg mig de 4 Hefter Eventyr, da jeg var nysgjærrig. Jeg vil haabe de skulle gaae godt af, mit høieste Ønske er at De maa have nogen Slags Held med Udgivelsen af mine Skrifter, det ligger mig særdeles paa Hjertet og i Alt hvad jeg kan være til Nytte og Gavn skal jeg være, siig mig det kun; fra London skal De fa ae et langt Brev. I Dag har jeg megen ringe Tid til at skrive, jeg lægger et lille Digt heri Brevet, et Digt, jeg gjerne ville have imellem Oversættelse[rne], alle de andre oversatte har jeg med i min Kuffert. Hils nu Deres Kone og Svigerforældre, send Wolff min kjærligste Hilsen. - De glemmer ikke at lade Vedkommende i Tydskland, faae Exemplarer efter som jeg tidligere har opgivet Dem, de jeg skulle have til Kjøbenhavn beder jeg Dem sende til Eduard Collin, som veed Beskeed. Lev vel!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Harzreisen haaber jeg nøiagtig er forkortet efter det Exemplar jeg sendte fra Oldenborg.

[l Marginen:] Eduard Collin har faaet til at lade afskrive, hele Ahasverus".

Tekst fra: H.C. Andersens Hus