Dato: 31. maj 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

192.

E. Collin.

Mandag. 31 Maii 1847.

Kjære Andersen. Saaliden Tid der end er til at skrive idag, da Brevet partout skal træffe Dem i Odense, saamegen Anledning er der for mig til i Hast at skrive hvad der kan skrives, efter at jeg har modtaget Deres sidste i Brev.

1. Til Lorck kan De qvittere for at have modtaget à Vexel paa Hamborg pr. 12 Julii Bco. m U 1004.5., hvilken Vexel De d. 25 Maii har ladet discontere hos Hambro & Søn, og derfor modtaget med Fradrag af 44 Dages Rente Bco. m U 999.7323 à 198 1/2 = Rbdl. 661 – U 12 b.

2. Den Historie med Familien Howitt er meget ærgerlig, det kan ikke nægtes. Men Sagen er jo simpelt den: De maa holde Dem til Bentley, han er med Rette Deres Forlægger; Hr. Howitt er rimeligviis en Vindbeu­tel en comte de Suzor, en Christiani, som paa Konens Vegne er blevet vred over, at hun ikke kommer til at oversætte. Vil han nu, hvad der er det Værste, skrive noget om Dem i Bladene, saa maa jo Bentley assistere Dem til Sagens Oplysning; men det kommer vel ikke dertil;

Fruentimmeret er maaskee ikke saa galt, naar hun taler med Dem.

3. Ahasverus har jeg læst den første Afdeling af, allerede en Time efter at Posten bragte mig den. Jeg er naturligvüs ikke saa gal at ville yttre nogen Mening derom endnu, og Jette, for hvem jeg læste det, heller ikke; men saameget var jeg overbeviist om strax, at enten er det det Bedste De har skrevet eller ogsaa er det noget Galskab; mellem begge er det s'gu ikke. Der er dog meest Rimelighed for det Første, thi da jeg læste Forgrunden for Jette, maatte jeg standse for Graad, og det pleier ikke at være et daarligt Tegn. Hvad jeg har læst, staaer i afrundet Form høit over Deres tidligere Arbeider og det er for mig især en yderst be­hagelig Følelse. Enkelte Smaa-Udtryk har jeg allerede som jeg vilde tale med Dem om, f. Ex. Rimet: Arcanum og Herculanum; men der er jo Tid nok til, thi det bliver jo liggende til De kommer; jeg vil ellers betroe Dem, at det er et meget vanskeligt Manuscript; enkelte Steder ere mig endnu utydelige.

3. Jeg skal sige til Fader om at lade høre hos Baronesse Pechlin om Anbefalings Brevet til Engelland.

4. Reisen gik Mandag Morgen fra Hamborg, til Middag i Hannover i Britisch Hotel, og om Aftenen paa Brødrene Møllers Concert i Braunschweig; Tirsdag over Harzen og Halberstadt til Magdeburg, Ons­dag Formiddag til Berlin, der vare vi til Fredag Morgen. Apropos om Sagen med Howitts skulde De dog tale med Bjelke etc., so før De seer Mary.

Jette hilser; hun er meget opfyldt af og længes efter at høre Ahasverus.

Lev vel lev vel. Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost