Dato: 21. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

190. Til E. Collin.

Glorup den 21 Mai 1847.

Min kjære, kjære Ven!

jeg maa skrive dette Brev i Dag, da Posten herfra Glorup til Nyborg først gaaer igjen paa Mandag! De er rimeligviis i dette Øieblik med Lind i Hamborg, eller Hanover, men naar Brevet ligger for Dem sidder De hjemme hos Deres kjære Kone, hos de søde Børn!–hvor det maa være deiligt ret at have et Hjem! jeg har i Dag været her paa Glorup i otte Dage, og fra jeg kom, arbeidet paa det aller ivrigste med at faae Ahasverus af­rundet og istand til Afskrivning; det er et større Arbeide end jeg tænkte, men jeg er ganske opfyldt deraf, maaskee altfor meget, thi jeg føler mig imellem angrebet derved. Om nogle Dage haaber jeg at det er færdigt, De vil da, før jeg forlader Fyen, faae hele den underlig Digtning tilsendt. Selv har jeg endnu ingen klar Dom om dette Arbeide, mueligt kommer det til at indtage en stor Plads i min Digter-Virksomhed, muelig slet ingen; dog'ndash;Poesi er der deri og Tanker, som levende og underligt have opløftet mig. Læs nu selv.–Ogsaa af Romanen vilde jeg gjerne sende Dem første Deel, jeg haaber at det skeer, thi siden paa Reisen kan der ikke tænkes paa den. Jeg læser ogsaa hver Dag Engelsk, saa at jeg i Grunden, i disse Dage har været beskjæftiget og flittig, som i ingen Dage hele Vinteren. Men Eensomheden her, det vaade kolde Veir, der binder til Stuen, jeg maa i de sidste Dage have Ild i Kakkelovnen, er en god Spore til at bestille noget; Tiden flyver deiligt, næsten altfor stærkt.–

Men det var nu om mit Creditiv der skulde tales!

I Søndags fik jeg fra Deres Fader et Brev fra Lork med en Vexel, jeg overførte strax Dem paa den og sendte samme i Mandags til Deres Fader.

Den gjælder for 500 preusiske Daler. Vil De nu, da samme er i Deres Hæn­der, strax bringe et Creditiv istand paa 800 Rbdlr lydende paa et Huus i London og eet i Paris. Af de 500 preusiske Daler tager De 600 Rbdlr, (gjemmer derimod Resten) og med de 200, jeg har leveret Dem, har De hvad Creditivet skal udgjøre.–Jeg beder Dem at sende mig Creditivet senest320 med Fredags Posten den 28 Mai, og til den Tid kan det gaae til Glorup per Nyborg, kan De sende det tidligere da des bedre, men efter den 28 maae Creditivet gaae til Odense post restante; der kommer jeg, rime­ligviis den 31 Mai og vil gjerne afsted paa det hurtigste. Hr Schmidt hos Hambroes lovede mig desuden et Slags Anbefaling til Hambroes i Lon­don, maaskee samme kan følge med; vil De ogsaa nedskrive hans Raad, om jeg for at reise fra Hamborg over Holland til London, skal i Hamborg omsætte mine Frederiksdorer, og hvori, eller om jeg ikke ligesaa godt kan beholde dem.–Dersom Deres Fader fra Grev Danneskjold (Stald­mesteren) ligesom ogsaa fra Prinz Ernst (gjennem Baronesse Pecklin) har faaet Anbefalings Breve for mig, da beder jeg at samme ligeledes sendes mig.

Det er jo nu Alt tydeligt!

Hils Deres Kone, Svigermoder, Svoger [og] alle Børnene og naar De kommer ud i Amaliegaden, da siig Deres Fader og dem Alle, hvad De vel nok veed, at jeg tænker saa meget og inderligt paa dem Allesammen.

Det er kjedeligt at jeg føler mig saa lidt styrket! jeg er endnu saa hæslig nerveus! Tandpine har jeg ogsaa døiet, men nu nok om det! hiin Side El­ben haaber jeg Kræfterne komme!–Skriv mig lidt til om Thalberg'ndash; som De ikke har hørt! Hils ude hos Hartmann og glem ikke Brødrene Weis og nu Lev vel for i Dag, min kjære trofaste Ven!

evig og altid Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost