Dato: 10. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Mai 1847

Kjære Ven!

Her sender jeg Dem med Delbanko sidste Deel af Bazaren; jeg beder Dem ved denne, ligesom ved den forrige, at Vedkommende, endelig lægger den abrahamske Udgave (Viewegs) ved Siden, thi den har jeg, som tidligere er skrevet, nøiagtig gjennemseet og der er Alt rigtig forstaaet; det værste er imidlertid antydet i Bogen De faaer, men Sproget er saa slet, og meget deri har Udseende af Tapeter paa Vrangen. Fra Zeise fik jeg Brev netop imorges, han skriver, at det er overdraget ham at oversætte Lykkens Blomst, hvad Noterne til samme angaaer, da lægger jeg derfor ikke disse i Pakken her; men bringer Zeise dem! Mine Digte, i den tydske Oversættelse, beder jeg Dem sende saa hurtigt mueligt, til Eduard Collin, han besørger dem da til mig paa min Flugt gjennem Fyen, thi paa Torsdag reiser jeg fra Kjøbenhavn; for det første beder jeg Dem imidlertid skrive og sende Alt, under min Adresse til Eduard Collin i Kjøbenhavn, jeg erholder det da sikkrest og hurtigst.

Allerede for henved 14 Dage siden skrev jeg Dem til, efter som De selv sagde mig at jeg kunde det, om ret snart at faae en Vexel paa de 500 preusiske Thaler og det paa Kjøbenhavn. - Jeg er nu temmelig vis paa at Deres Brev med Vexelen til mig, krydser dette Brev, men jeg vil dog tillade mig at skrive igjen herom, da der jo ogsaa kunde være indtruffet Forhindringer, dernæst bliver det rigtigst om jeg beder Dem, dersom ikke Vexelen allere[de] er sendt, om De vil udstede den saaledes, at Justitsraad Eduard Collin kan hæve den, uden min Underskrift. Jeg vil og maa have mine Sager for Reisen i Orden, før jeg vover mig i et fremmet Land og derfor venter jeg paa en Herregaard i Fyen til jeg fra Eduard har mit Creditiv paa London og Paris. - Under hele Reisen skal De høre fra mig.

Hils paa det hjerteligste Deres Kone og Svigerforældre. Gratuleer fra mig de unge Brudefolk, og naar De skriver til Wolff da siig ham at jeg haaber at vi sees til Høsten. Vær nu endelig saa god at sende til Collin i Kjøbenhavn Vexlen, dersom den ikke alt er sendt.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Vil De ikke nok sende vedlagte lille Sæddel til Baronesse Decken i Dresden, det er mig om at gjøre hun faaer det snart; da jeg fra hende skal have Anbefalings Breve til London. Er ikke snart nogle flere Bind, f Ex Eventyrene, i Anmarsch? Kommer der snart Svar til Lieutenant Pedersen? - Det er sandt, jeg skriver paa Fru Deckens Brev "frei", Udlæget vil De overføre paa vort Mellemværende.

2 Efterskrift.

Jeg veed ikke nøie Baronesse Deckens Adresse, men de Bøger De sendte hende fra mig, har hun rigtig modtaget, vil De derfor lade Brevet gaae med samme Adresse.

Anmærkninger til Eventyret lille Tuk

Kjøge en lille Kjøbstad ved Kjøgebugt.

Det er i Danmark en Slags Leeg at den Ældre tager med begge Hænder Barnet om Hovedet og løfter saaledes den Lille iveiret for "at see Kjøgehøns"; denne Talemaade der saaledes betegner at hænges, kommer rimeligviis fra, at een af de sidste Galger i Danmark stod udenfor Kjøbenhavn, paa den Side der vender mod Kjøge, og naar altsaa Tyven kom derop, kom han saa høit at han ikke blot maatte kunde see Kjøge, men endogsaa Hønsene der. Slaget ved Kjøge 1807 frembød mindre end Heltemod.

Præstø, een endnu mindre By end Kjøge; nogle hundred Skridt derfra ligger Herregaarden Nysø, som tilhører Baron Stampe, og her tilbragte Thorvaldsen den meeste Tid i Danmark og fuldførte, i et i Haven for ham bygget Attelier, en Mængde af sine udødelige Værker.

Wordingborg. Under Kong Valdemar en betydelig Stad, nu en lille Flecke, et eensomt staaende Taarn og nogle Muurrester viser hvor Slottet stod.

Korsør, ved store Belt; en By, som fra ældre Tid, da den Reisende her tidt laae længe og ventede paa gunstig Veir for at komme over Beltet, kaldtes den kjedsommeligste af alle Byer, og i Heibergs Vaudeville Kong Salomon og Jørgen Hattemager er gjort til det danske Ravnekrog. Byen er imidlertid nu i Opkomst og ved det vexlende Liv af Reisende og nye Anlæg uden om vistnok langt lysteligere at boe i, end andre smaa Stæder inde i Landet. Her er Digteren Baggesen født. Sjældne Blomster især et rigt Rosenflor findes i en privat Mands Have tæt ved Byens Port.

Roeskilde: eengang Danmarks Hovedstad, før Kjøbenhavn blev det. Byen har sit Navn efter Kong Hroar, og de mærkelige Kilder, som endnu her sprudle. I den stolte gothiske Kirke ligge de fleste af Danmarks Konger og Dronninger, her staaer Christian den IV Statue gjort af Thorvaldsen. I Roeskilde samles de danske Stænder.

Sorø, en klosteragtig stille By, omsluttet af Skov og Søe; den gjør et venligt Indtryk i det man kjører forbi, men i et hurtigt Skue ligger dens største Skjønhed. Lystspildigteren Holberg stiftede her et ridderligt Academie; Digterne Ingemann og Hauch var længe her ansatte og den første lever her endnu.

[Overstreget, vistnok af Lorck] Kjære Ven! NB jeg overlader til Gjennemlæserens Smag, at udelade af dette Skrevne, hvad han troer kan udelades for tydske Læsere.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus