Dato: 26. maj 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 Mai 1832.

Kjære Hr Professor!

Hjertelig Tak for Deres nye Digte, det vilde vist fornøie Dem selv naar De kunde see hvor inderlig de har glædet mig; nu har jeg dog en Bog fra Deres egen Haand og den vil være mig doppel kjær, jeg har alt læst det meste, og især har Vuggesangen, Ellefruen og den stakkels Nina rørt mit Hjerte. Deres Reiseminder har forøget min Reise-Lyst! O Gud, det var dog Synd om jeg ikke skulde komme derud! men det skeer vist, skeer snart! jeg har talt med Collin derom, og han finder at der er al Rimelighed for at jeg ogsaa kommer til Udlandet, men Hertz skal reise først, de Store maa reise før de Smaa! Naar jeg blot maa komme afsted, medens jeg endnu med Ungdom dg Livslyst kan gribe alle de deilige Billeder! De har været her i Byen med Deres Kone, fortæller man mig! De lod mig det ikke vide, skjøndt De har min Adresse, det var ikke Ret, det har virkeligt bedrøvet mig! jeg længes saa inderlig efter at tale med Dem begge, men det har De ikke tænkt paa. Hvor kunde De reent glemme mig? Man fortæller at De saae min Brud fra Lammermoor, De kjender den altsaa i sin bedste Skikkelse; hvorledes er De tilfreds med mig, i at gjengive Valter Skott, eller rettere at fremstille ham selv i mindre, men sammenhængende Billeder? Musikken er jo smuk? Ikke sandt? Og Mad: Wexschalls Spil ganske herlig. Igaar gik Stykket sidste Gang, det vedbliver at gjøre Lykke og har hver Aften givet fuldt Huus. Det er jo gode Tegn! Professor Weyse var meget fornøiet med Behandlingen og har bedet mig at give ham Kenilworth eller idetmindste Festen der, paa samme Maade, da han i lang Tid har følt Trang til musikalsk at behandle dette Æmne. Han havde først talt til Heiberg derom, men det lod som han ikke vilde indlade sig derpaa, jeg vover det, men det skal ogsaa være sidste Gang jeg tager en Roman til Stof, det er mig altfor tvungent! - Min øvrige poetiske Virksomhed, er henvendt paa et stort lyrisk dramatisk Arbeide: Aarets 12 Maaneder, hvoraf over Halvdelen er færdig. Det er vistnok det meest fuldendte af alle mine Arbeider og jeg længes efter at høre Deres Mening derom. - Juni og Januar gjælde for de heldigste. Juni er en Idyl. Januar - Politik; dog, De maa læse det selv. - Sidst i næste Maaned gjør jeg en Tour til Odense og nogle Herregaarde deri Egnen, og vender i August atter tilbage, jeg har da inderlig stor Lyst at besøge Dem 3 a 4re Dage, det er jo paa Hjemveien. Siig mig ganske ærligt, ligesom jeg ogsaa spørge Dem og Deres gode Kone, har De Huusrum til en ung Poet, der næsten holder 3 Alen i Høide, denne Tid? Kan jeg være hos Dem? Fra Sorø vil der komme Vogn efter mig fra Nørager, naar jeg kommer fra Fyen, men som sagt jeg vilde gjerne være hos Dem et Par Dage, og ikke, hvad ellers Tilfældet blev, nogle faae Timer. Svar mig ganske aabent herpaa, (men i det seneste før om 3 Uger fra i Dag). - Naar jeg kommer skal De høre Maanederne, noget af Romanen, Syngestykket Kenilworth - at sige hvis De bryder Dem derom? -

Med Gjengangeren har jeg været i Selskab, vi drak hans Arbeiders Skaal, - det var rigtignok ikke mig der begyndte. - Han var meget beskeden, galant, poetisk - kort Alt, hvad han ikke er som Skribent. - Hans Glorie har ellers slemt tabt sig, siden Folk saae at det var et Menneske, og det mest Poetiske ved ham, hans Hemmelighedsfuldhed gik i Lyset. - Nu reiser han nok snart! saa faae vi da Poesie, naar han kommer hjem, han vil vist bringe et stort Udbytte! - Men jeg bliver ond! Lad ham flagre, Verden er stor nok for os allesammen. - Hils Deres gode Kone! jeg havde temmeligt stolet paa, at hun vilde husket Dem paa, naar De kom her til Byen: »Lad Andersen vide vi er her! « - men hun glemte det ogsaa. - Nu lev vel! glæd mig saa med et Brev om en 8te a 14 Dage, og gid jeg træffe sammen med Dem i denne Sommer.

Med Venskab og Hengivenhed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 26 Mai 1832.

Kjære Hr Professor!

Hjertelig Tak for Deres nye Digte, det vilde vist fornøie Dem selv naar De kunde see hvor inderlig [dem rettet til:] de har glædet mig; nu har jeg dog en Bog fra Deres egen Haand og den vil være mig doppel kjær, jeg har alt læst det meste, og især har Vuggesangen, Ellefruen og den stakkels Nina rørt mit Hjerte. Deres Reiseminder har forøget min Reise-Lyst! O Gud, det var dog Synd om jeg ikke skulde komme derud? men det skeer vist, skeer snart! jeg har talt med Collin derom, og han finder at der er al Rimelighed for at jeg ogsaa kommer til Udlandet, men Hertz skal reise først, de Store maa reise før de Smaa! Naar jeg blot maa komme afsted, medens jeg endnu med Ungdom dg Livslyst kan gribe alle de deilige Billeder! - De har været her i Byen med Deres Kone, fortæller man mig! De lod mig det ikke vide, skjøndt De har min Adresse, det var ikke Ret, det har virkeligt bedrøvet mig! jeg længes saa inderlig efter at tale med dem begge, men det har De ikke tænkt paa. Hvor kunde De reent glemme mig? Man fortæller at De saae min Brud fra Lammermoor, De kjender den altsaa i sin bedste Skikkelse; hvorledes er De tilfreds med mig, i at gjengive Valter Skott, eller rettere at fremstille ham selv i mindre, men sammenhængende Billeder? Musikken er jo smuk? Ikke sandt? Og Mad: Wexschalls Spil ganske herlig. Igaar gik Stykket sidste Gang, det vedbliver at gjøre Lykke og har hver Aften givet fuldt Huus. Det er jo gode Tegn! /

Professor Weyse var meget fornøiet med Behandlingen og har bedet mig at give ham Kenilworth eller idetmindste Festen der, paa samme Maade, da han i lang Tid har følt Trang til musikalsk at behandle dette Æmne. Han havde først talt til Heiberg derom, men det lod som han ikke vilde indlade sig derpaa, jeg vover det, men det skal ogsaa være sidste Gang jeg tager en Roman til Stof, det er mig altfor tvungent! - Min øvrige poetiske Virksomhed, er henvendt paa et stort lyrisk dramatisk Arbeide: Aarets 12 Maaneder, hvoraf over Halvdelen er færdig. Det er vistnok det meest fuldendte af alle mine Arbeider og jeg længes efter at høre Deres Mening derom. - Juni og Januar gjælde for de heldigste. Juni er en Idyl. Januar - Politik; dog, De maa læse det selv. - Sidst i næste Maaned gjør jeg en Tour til Odense og nogle Herregaarde deri Egnen, og vender i August atter tilbage, jeg har da inderlig stor Lyst at besøge Dem 3 a 4re Dage, det er jo paa Hjemveien. Siig mig ganske ærligt, ligesom jeg ogsaa spørge Dem og Deres gode Kone, har De Huusrum til en ung Poet, der næsten holder 3 Alen [1 Alen= 0,6277 m, 3 alen = 1.88 m] i Høide, denne Tid? Kan jeg være hos Dem? Fra Sorø vil der komme Vogn efter mig fra Nørager, naar jeg kommer fra Fyen, men som sagt jeg vilde gjerne være hos Dem et Par Dage, og ikke, hvad ellers Tilfældet blev, nogle faae Timer. Svar mig ganske aabent herpaa, (men i det seneste før om 3 Uger fra i Dag). - Naar jeg kommer skal De høre Maanederne, noget af Romanen, Syngestykket Kenilworth - at sige hvis De bryder Dem derom? - /

Med Gjengangeren har jeg været i Selskab, vi drak hans Arbeiders Skaal, - det var rigtignok ikke mig der begyndte. - Han var meget beskeden, galant, poetisk - kort Alt, hvad han ikke er som Skribent. - Hans Glorie har ellers slemt tabt sig, siden Folk saae at det var et Menneske, og det mest Poetiske ved ham, hans Hemmelighedsfuldhed gik i Lyset. - Nu reiser han nok snart! saa faae vi da Poesie, naar han kommer hjem, han vil vist bringe et stort Udbytte! - Men jeg bliver ond! Lad ham flagre, Verden er stor nok for os allesammen. - Hils Deres gode Kone! jeg havde temmeligt stolet paa, at hun vilde husket Dem paa, naar De kom her til Byen: "Lad Andersen vide vi er her!" - men hun glemte det ogsaa. - Nu lev vel! glæd mig saa med et Brev om en 8te a 14 Dage, og gid jeg træffe sammen med Dem i denne Sommer.

Med Venskab og Hengivenhed

H.C. Andersen.

[Udskrift:]

ST.

Hr Professor og Ridder

B. S: Ingemann

paa Academiet i Sorø!

frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 66-69)