Dato: 9. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 9 April 1847

Kjære Ven!

modtag min inderligste Tak for de tilsendte Bøger, især for de første Bind, "Biographien", som er næsten umuelig at faae i vore danske Boglader, enten har De sendt meget faae Exemplarer herhid, eller de gaae godt af. Kan De ikke tænke paa at trykke et nyt Oplag af de to Bind, det skulde glæde mig usigeligt om jeg hørte at det var Tilfældet. - Hvad Udgaven af O Z angaaer, da beder jeg Dem takke paa det inderligste fra mig, den eller dem som har taget sig af Oversættelsen af de forskjellige Vers, som staae ved Kapitlerne, det er formodenlig Wolff, han har ganske ypperlig skilt sig der ved, jeg skal snart skrive ham til, at jeg ikke har gjort det ligger i, hvad der ogsaa hos Dem maa unskylde mig lidt, i ikke i flyvende Fart at besørge Alt. Jeg har hele Vinteren og det varer endnu, været saa usædvanlig svag og været plaget af saa mange, kjedsommelige Tilfælde, snart "Byggryn" paa Øinene, saa voldsomme Tandsmerter, saa en Stemning, der har gjort mig leed og kjed af Alt, uagtet al Erkjendelse og Lykke just tilsmiler mig; men det Hele er Suitter af den skrækkelige Hede jeg døiede i Sommer og som forunderlig har taget paa mig.

Den danske Udgave af "Kun en Spillemand" har jeg, som De ønskede, løbet igjennem, men det var den tydske Oversættelse jeg egenlig skulde have, for ligesom i "Eventyrene" at gjøre mine Bemærkninger, disse er da det i Samlingen, som jeg meest og bedst har kunnet tage Hænder i med, disse trænge jo ogsaa meest dertil, da Sproget der er eiendommeligst og altsaa lettest kan være underkastet Misforstaaelse. Den tydske Oversættelse af Jensen er god, men enkelte Udtryk f Ex hos Peter Wik er ikke ganske gjengivet. Hvad jeg altsaa nu ved at have den danske Original for mig kan foreslaae er, eftersom i Improvisatoren Dedicationen til Collins er udeladt, saa vilde vi vel ogsaa i "Spillemanden" udelade Dedicationen til Ingemann og Hauch. Det vil glæde mig om Mottoerne blive her ligesaa ypperligt gjengivne, som i O.Z. Capitel X, l ste Deel staaer et Motto af Chamisso, hvor der nok er en Trykfeil, jeg troer ikke at der skal staae "Nacht" men "Nichts". I tredie Deel kunde vel være nogle Enkeltheder at forkorte, men Sligt er altid misligt, med et ældre Arbeide, naar det ikke er noget man aldeles er imod, saaledes som Tilfældet er med Alt hvad jeg har udstreget i "Skyggebilleder", jeg troer derfor at det er bedst at Bogen ganske bliver som den er. Fortale ved jeg heller ikke at tilføie; jeg har intet at sige om denne Bog uden hvad der allerede er sagt i "Das Mährchen meines Lebens".

Til Zeise skal jeg skrive i disse Dage og da tillige sende ham nogle "Forord" til Agnete, som kan trykkes i den tydske Udgave. Til Dem skal jeg senere sende Fortale til "Maurerpigen", i det jeg ikke vil at den danske Fortale, som staaer i Bogen, kommer i den tydske Udgave.

Hvad Eventyrene angaaer da vilde jeg rigtignok ønske, at de kom i fire Hefter og altsaa deri alle de ny, saa at ingen af disse henlagtes til "Aus meiner Mappe", for hvilken jeg har Stof nok. "Lille Tuk" faaer De her i denne Pakke, jeg har forsynet den med Noter, saa at den godt kan forstaaes i Tydskland, komme alle Eventyrene sammen, var det mit Ønske at den kom med, dersom der endnu er Tid, ellers maa "lille Tuk" i "Mappen". Det overraskede mig ellers at O. Z. fulgte paa "Improvisatoren", efter Deres Skrivelse antog jeg at Eventyrene kom, jeg ventede at see Gadeløgten paa Tydsk før paa Dansk, thi som jeg tidligere skrev Dem til, Reitzel ønskede særdeles at faae de nye Eventyr, jeg gav ham dem nu til Paasken efter et Par Uger at have holdt dem tilbage, og de ere endelig først i disse Dage udkomne, Heftet indeholder "Gadeløgten", Nabofamilierne, Stoppenaalen, Tuk og Skyggen. Jeg var aldeles vis paa at de vare færdige hos Dem; men nu komme de jo i Løbet af 8-10 Dage, efter Deres Brev at slutte, og ingen Udgave kan have dem tidligere end vor. - Lille Tuk sendes Dem i Correctur, det eneste jeg har.

Her sendes Dem tillige "en Historie", som jeg beder Dem De vil lade oversætte til: aus meiner Mappe, jeg troer det lille Stykke er ganske poetisk; efterhaanden skal saaledes følge forskjelligt til Mappen, (dette trykte Stykke ønsker jeg imidlertid tilbage, naar det er benyttet.)

Her er det halve af Bazaren; De vil af de første Stykker deri, som jeg nøiagtig har gjennemgaaet see hvor skrækkeligt det er oversat, De skriver mig til at jeg slet ikke skal bryde mig om Oversættelsen, men hvorlet kan ikke den nye Oversætter misforstaae Enkeltheder i den danske Original, især da jeg veed at dette var Tilfældet med Professor Abrahams, som har oversat den Udgave der kom hos Vieweg og som han senere har trykket om igjen i sin "gesammt Ausgabe". Den abrahamske Oversættelse er imidlertid aldeles tro, jeg har læst Ark for Ark og beder Dem derfor at De vil gjøre Vedkommende opmærksom derpaa og at han lægger ved Siden af den nye Oversættelse den som Vieweg har udgivet, thi som Christianis er, kan ikke een Side bruges. I Forvisning om at dette skeer indskrænker jeg mig kun til enkelte Bemærkninger, som De finder antydet med Blyant i selve Bogen. lndeling i tre Dele har Abrahams gjort og jeg mener at vi holde op paa de samme Steder; hvad Dedicationerne angaae da er De saa god at see hen til hvad jeg om disse har skrevet i Das Mährchen meines Lebens og da overlade til Wolffs Skjøn[n]en om vi her, hvad jeg helst ønsker, udelader disse. - Resten skal De faae om otte Dage tillige med Anmærkninger for "Lykkens Blomst". Hvad den illustrerede Udgave angaaer, vilde jeg i Dag have givet Besked, men uagtet al Løben, Skriven og Snakken, der her bliver for vidløftig og uden videre Nytte til at sætte fra &hinanden, har jeg intet bestemt Resultat at give, men et saadan, jeg haaber til Deres særdeles Tilfredshed, skal De snart fa ae med Brevposten; - Vil De forsegle og besørge indlagte Brev til Dahl i Dresden?

Nu kommer et Capitel, der er mig kjedeligere at skrive om, men De har selv opfordret mig og jeg har jo alene Gavn deraf. De spørger mig om naar og hvor jeg vil have halve Delen af mit Honorar. Nu vil jeg men aabent og ærligt sige Dem at jeg vil reise til London, jeg eier nu kun to hundred Daler og derfor Alt hvad jeg kan faae af Dem er mig velkomment, thi derfra skal hele Reisen bestrides. Vi bleve enige om at jeg af de 300 Thaler jeg faaer for hele Udgaven, skulde denne Paaske have Halvdelen altsaa 150 ThaIer, men dernæst Honoraret for Biographien, a 3 Frederiksdorer for Arket, det er især dette, som skal hjælpe mig og jeg ønsker at komme afsted 1ste Juni. Vil De sende mig hele Biographie Honoraret og det Halve af Honoraret for de ældre Sager, da min hjerteligste Tak, uden dette falder min hele Reise til Engeland, hvor man venter mig og hvor jeg vist vil have mange Slags Gavn af at komme. De har nok beregnet "Das Mährchen meines Lebens" til 17 Ark i Bøgerne. - Vil De sende Pengeanviisningen til Collin. De er saa god at drage fra Udgifterne ved Bogindbindingen, samt naturligviis ogsaa lade mig betale de enkelte Exemplarer af Biographien jeg har faaet flere end De havde lovet mig; derfor tilføier jeg her endnu den Comission om De strax efter Modtagelsen af dette Brev vil, med det her med følgende Blad til Grev Paar i Wien, sende et Exemplar af: "Das Mährchen meines Leben", han nævnes deri og har nylig overrasket mig med et Exemplar af Medallien som i Wien er slaaet for Jenny Lind. Hans Adresse er: Wenzel, Graf Paar. K. K. Major, Vollzeile im Fürst Paarischen Hause in Wien.

Om 14 Dage fra Dato venter jeg at have Brev fra Dem for da at kunne tage min Reisebestemmelse. Hils paa det hjerteligste Deres Kone og Svigerforældre og tænk selv venligt paa Deres Dem

særdeles hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus