Dato: 26. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Marts 1847

Naadigste Hertuginde!

Deres Durchlauchtighed vil venlig modtage denne lille Bog, der opruller et Menneske-Liv for Dem; der afspei1er sig ogsaa de smukke Dage jeg levede paa Augustenborg og Gravensteen; med dyb Taknemlighed erindrer jeg al den Naade og Godhed, som er viist mig; det vil glæde mig særdeles at høre, at Deres Durchlauchtighed, som ogsaa Hertugen, har læst dette lille Livsmalerie, som jeg ønser maa bringe min Taknemlighed i Erindring hos Dem Alle. Tør jeg vove at sende mine ærbødigste Hilsener ogsaa til Prindssesserne og Prindserne.

Fra Engeland kommer megen Glæde til mig, mine Skrifter ere der meget udbredte og vel optagne, jeg lærer nu noget Engelsk og tænker paa, i Juni, at besøge London.

med den dybeste Ærbødighed

Deres Durchlauchtigheds taknemlige H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus