Dato: 12. januar 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Jan. 1831. (dvs 1832)

Høistærede Jomf: Jette!

Begyndelsen klinger rigtignok lidt stiv, men jeg kan jo ikke skrive "kjære", det er noget Etiketten forbyder, naar en ung Herre, som ikke er Pigens Fetter, skriver til hende; Brevet her gjelder ogsaa hele Familien og især "den gamle Skolemester"48der vist har havd Fingre i Spillet med den mig tilsendte Vignet; men da jeg troer at det interessere Dem mest at faae Brev fra mig - en Ting der smigrer min Forfængelighed - saa tager jeg mig ogsaa den ærbødige Frihed at sende det til Dem. Jeg blev ikke lidet overrasket ved at finde et saa stift Brev (det vil sige ved at føle uden paa det) som man sagde mig at en Wiberg49havde afleveret, og det saa meget mere, eftersom han lod et Bundt broderere Mynstere følge med samt nogle Tegninger til at flette Ringe og Halsbaand. (Han har siden faaet disse Sager tilbage, som han af en Feiltagelse havde givet mig). Vil De takke Deres fortræffelige Fader ret hjerteligt fra mig, for den kjærkomne Tegning; det er det første og eneste Stykke jeg har fra den kjære Fødeby; det ligner fortræffeligt, kun vilde jeg ønsket, at man paa samme havde kunde seet lidt af St Knuds Kirke; saasnart Vaudevillen bliver færdig, antagen og trykt, skal jeg have den Glæde at sende ham de levende Figurer til hans Baggrund, gid disse maa blive saa natur tro, som denne. Vil De hilse Deres Bedstemoer og sige at jeg strax udrettede hendes Ønske, men at Jeg først fik Brevet den 4de Januar om Eftermiddagen, Hr. Poulsen havde ikke tilsendt mig det strax; Avertissementet i Statstidenden kostede 5 Mk. 10 Sk. 50 - Jeg haaber at Alt er rigtigt udrettet. - Deres Tante lovede mig sikkert, snart Brev, da de Par Ord hun skrev i sin Moders ikke kunde ansees for noget. Beed hende at oprette i det nye Aar hvad hun har forsømt i det gamle, skiøndt det ikke lader som hun har dette i Tanker, men det er vist den megen Forstands Øvelse Skyld i51 . Tak Deres gode Bedstemoder for hendes gæstfrie Indbydelse. Dersom mit Humeur er til det og jeg lever, vil jeg ogsaa for en 14 Dage gjøre Bruug heraf, men den gamle Andersen kommer ikke, men derfor kan jeg jo være et meget skikkeligt Menneske, da skal jeg maaskee læse Dem en Slump af Romanen, mine to nye Vaudeviller noget af min M - - - - - 52, dog det er en Hemmelighed ligesom Vignetterne var Dem. Siig mig hvad De troede det var, da jeg talte om disse, kun med et Bogstav og nogle Streger? Bruden fra Lammermoor, faaer de rimeligviis trykt og tilsendt, naar Skoven begynder at springe ud. -

Kjøbenhavn den 14. Jan 32.

Idag slutter jeg da dette mit Brev. Poetiske Sager vil jeg ikke komme med, det er kun at "fylde" med, ellers skulde de have faaet en Bearbeidelse af Byrons "the Darkness", der ret er lykkedes mig53. - Heibergs nye Stykke "Magt og List" gik første Gang i gaar54, jeg saae kun det halve, da jeg skulde i Selskab, men dette Halve morede mig meget, alligevel hører jeg at Meningerne vare deelte, og at der blev hysset. - Mathias Winther bliver meer og meer forhadt55, det er oprørende med ham, som med Lindberg56, i Rakketten i Dag er da Excellencen Holsteins Kone ogsaa kommen ind ligesom vor Sælboe fra Odense. I Dag begynder de første Kanefarter, jeg var nær bleven kjørt over af Prinds Fritz i Dag57 . - Glæd mig med et Brev, et ret langt Brev, De kan troe, at jeg sætter megen Priis derpaa, see ogsaa, at De kan skaffe mig en Afskrift af een af de tydske Oversættelser. Jomf: Salomonsen58 har leveret af mine Smaae-Digte, Jeg er dog nysgjærrig for at see een. - Gid De kunde, som Jeg, høre den ganske herlige Musik til Bruden fra Lammermoor; der vil blive noget at spille paa Klaveret i Tolderlund, men saa maa det lukkes op, for at man ret kan nyde alle Tonerne. - Kirckheiner59seer man saa sjelden paa Theatret, han er vist meget svagelig; jeg har ikke seet Familien, siden jeg var at sige "Lev vel" til Deres Søster Gusta. Af nye Bøger, vil jeg tage mig den Frihed at gjøre Dem opmærksom paa en Forfatter De ikke kjender, men som vist vil interesere Dem; see at faae Fingre paa hans Romaner, han er en Engelænder og hedder Bulwer60 . Fra Fru Lessøe kan jeg hilse Dem, hun lever stille, ude ved den lystige Peblingsøe, hvor Skøiteløberne drukne hver anden Dag61 . - Gid De var her i denne Tid i Byen, Theatret har ret Opera Feber, tænk Dem vi have i en Tid af 14 Dage havdt: Ludlams Hule62 , Barberen af Sevilla63 ; Fra Djavolo64 , Den Stumme65 , Don Juan66 og De forlibte Haandværks Folk67 ; see det faaer De ikke i en heel Vinter! Der er ogsaa et lille Stykke: Familien Riquebourg68 , som Heiberg har oversat efter Scribes Original, det er ganske fortræffeligt; jeg græd som et Barn og det gik Flere som jeg. Rosenkilde69 spiller en alvorlig Rolle deri og det ganske ypperligt; han er nemlig Kjøbmanden Riquebourg. - Men nu veed jeg ikke mere at skrive om, var det mundtligt jeg skulde sladdre, saa fik jeg vel Stof nok, men med Pennen veed jeg nu intet uden at skrive Digte. - Hils dem nu alle ret hjertelig, og især Deres kjære Fader, som jeg takker for at han ogsaa husker paa Digteren. Beed Tanten skrive engang! men det haaber jeg da, at De skriver mig til, i det mindste 3 Uger endnu får hun, jeg kan da maatte vente længe nok efter Deres Brevdue. venskabeligst Andersen.

[Langs Randen] N.B. Vil De ikke snarest mueligt, lade Guldberg faae indlagte Brev?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus