Dato: 3. december 1831
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lørdag Aften d. 3 Debr. [1831]

Tak for Deres vakkre, hjertelige, Brev, gode Andersen, for de venlige Ord De deri siger mig, og for den Godhed, hvormed De mindes os Alle. - Tak ogsaa for Afskriften af Deres Digte; jeg holder ret meget af Deres gamle Melodier, de ere saa simple og rørende, og gjør en til Barn igjen paa ens gamle Dage, Deres Mol-Toner er ogsaa et smukt Digt, det har saa meget tilfælles med den melankolske Toneart, hvorefter det er opkaldt. - Fader har efter Deres Tilladelse benyttet begge Digtene i Morskabsbladet46 . - -

Gid De ret ofte maa være saadan stemt, som da De besvarede mit sidste Brev, og det vil vist ogsaa være Tilfældet, saadanne Timer maa hos alle gode Mennesker komme igjen, om de ere nok saa ulykkelige, maaskee jeg har Uret. Men jeg troer at de, som aldrig ere tilfredse heller ikke fortjene at være det. - De siger, at De den Aften følte Dem saa forunderlig vel, saa de pludselig tænkte paa Døden, ja Døden skal jo rigtignok være den højeste Lyksalighed, men man kan dog ogsaa tage tiltakke med den Mindre: Tilværelsen i denne skjønne poetiske Verden, som De jo selv kalder den, og desuden klæder det saa smukt, at være saa lidt Egoist, som mulig man maae ogsaa tænke paa ens gamle Moder, paa ens kjøbenhavnske og fyenske Venner, som vilde savne en og paa de tungsindige Melodier, de livlige Billeder, hvormed man endnu kan glæde dem, som ynde ens Muse. - Hvor jeg længes efter Deres Roman, forbarm Dem over min Nysgjerrighed, den er jo en medfødt Svaghed, og vær saa flittig som muligt, jeg har intet Begreb om, hvor længe man kan være om et saadant Arbejde - hvor det var deiligt, om De til Sommer kunde forelæse os første Deel af Deres Bog. - De siger, at De er bleven 10 Aar ældre siden De var i Fyen, det er dog vist formeget; jeg har engang læst i en meget god Bog, at Digterne aldrig blive gamle, er De nu en sand Digter saa maae De ogsaa beflitte Dem paa en evig ung Aand; - jeg veed ikke, om det gaaer Andre som mig, men jeg indbefatter saa megen Elskelighed under Begrebet af aandelig Ungdom. - Jeg veed ikke ret, hvormed jeg idag skal underholde Dem, saa jeg er nær ved at fotryde at jeg har begyndt saa højt oppe paa Siden, de Smaating som falde ind i mit eensformige Liv, kunne ingen Intresse have for Dem, og De veed selv, hvor fattig vor kjære Fødeby er paa piquante Begivenheder. - Til en af Dagens Nyheder hører Jomfrue Neses Forlovelse med en ung Holstener, som har kjøbt Krygers Apothek her i Byen47 , dette Par talte hinanden første Gang paa Forlovelsesdagen. De mindes vist endnu Bruden fra Tolderlund, hvor hun undertiden kom, det er en god, klog og riig Pige, ham kjender jeg ikke, men man tillægger ham Fornuft, maaskee af en Idee-Association fra hans Givtermaal; - hvad Tante A. angaaer da synes hun godt om Partiet. - De siger, at det gjør Dem ondt, at jeg ikke kom med til Hovedstaden fordi De troer, at jeg vilde have moret mig der, - Lysten manglede ikke dertil, jeg har i 6,7 Aar ingen Reise gjort, og der er jo virkelig mange Aands- og Øjensnydelser i Kjøb., som maae interessere ethvert nogenlunde livligt Menneske; men, at reise til Hovedstaden, for at sidde indespærret mellem 4 Vægge paa Christianshavn, det frister mig ikke, og det var bleven Tilfældet med mig, thi jeg er ikke stærk nok til, at udholde saadanne lange Toure som dem Gusta gjorde. - Jeg skal hilse Dem mange Gange fra Bedstemoder, hun synes særdeles godt om Deres Skyggebilleder, hun læste dem strax selv, og da de siden kom i min Haand bad hun mig om at læse de Steder højt, som behagede mig meest, hun nikkede da gjerne gandske veltilfreds, og sagde: Det er virkelig smukt det har han sandelig Ære af! - Bedstemoder har bestemt megen poetisk Sands, ja hun skrev endog i Vinter i en sørgelig Anledning et ret smukt lille Digt. -

Her har De nu omtrent Alt hvad jeg veed at fortælle Dem det er ikke meget indholdsriigt; men De maae tage tiltakke thi jeg veed intet bedre; en poetisk Herr Fetter derimod som ovenikjøbet opholder sig i Kjøbenhavn han kan (naar han vil) fortælle mange underholdene Ting, eller afskrive et nyt Digt, som jeg langt fra anseer for Fyldekalk i et Brev; men med Fornøjelse bliver vaer. - Et interessant Brev fra Hovedstaden udgjør næsten en lille Epoche i mit stille Liv, og jeg holder meget af lidt Afvexling. - Og nu lev vel, saa vel som det ønskes Dem af os Alle.

J H

[Langs Randen] Bliver Deres ny Vaudeville færdig til Nytaar? Jeg troer som De at jeg vil komme til at holde af den. - Tør jeg bede Dem om at bringe Frue Læssøe indlagte Brev fra mig, det er Svar paa et jeg fik fra hende i Søndags jeg kan ikke sende det lige til hende da jeg ikke veed hendes Adresse. De gjør mig vel nok den Villighed at besørge det; men jeg ønsker grumme gjerne at hun maa faae det saa snart, som muligt. - Tante A. lader mig i dette Øjeblik sige, om jeg vil hilse Dem, at De endelig maae skrive med første Post for Deres Moders Skyld, der med Længsel venter Svar - jeg veed ikke hvorpaa!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost