Dato: 8. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøb: den 8de Nov: 1831.

Kjære Hr: Professor!

Først min inderlige, hjertelige Hilsen paa Dem og Deres gode Kone, hvem jeg begge ret længes efter at tale med og fortælle løst og fast baade om Livets Poesie og dets Prosa, dernæst til Grunden hvorfor jeg i Dag skriver. Det i »Dagen« indførte Stykke om Digteren Bredahl, har, naturligviis, vakt megen Deeltagelse, jeg vilde dog ikke privat have talt til Dem derom, naar ikke Conferentsraad Collin, hvis Huus er mit andet Hjem, havde bedet mig om, naar jeg skrev Dem til, da at bede Dem underrette mig, privat, (dersom De veed det) hvad egentligt det er for en truende Ulykke der truer Digteren? Hvorledes hans Forhold, som Landmand, er til Sorøe-Academie og om han ikke har nogle utrykte Sager liggende. Jeg kan herved have den Glæde at fortælle Dem - saadan sub rosa - at Collin, Mynster, Rosenvinge og Flere have taget sig af Bredal og at der Alt er indsamlet en Deel, der vil øieblikkelig kunde hjælpe ham, De vil vist snart faae mere at høre derom; nu meente Collin at det ogsaa vilde være godt, og behageligt for Digteren, om man af alle Kræfter hjalp hans Arbeider ud imellem Publicum, og naar nogen af de første Mænd og andre, i saadan Øiemed toge sig af Sagen, vilde derved ogsaa kunde indbringes en Deel. Vil De ikke derfor, naar De glæder mig med et Brev, sige mig hvad De veed og kan faae at vide om disse 3 Punkter 1) hans største truende Nød, 2) Forholdet som Bonde til Academiet, og 3) hans utrykte Arbeider. -

I forrige Uge skrev jeg et Brev til Studenterforeningen om Digteren, og saavidt jeg veed har Senioratet alt viist sig virksomt, saa der ogsaa fra denne Side skeer noget, men hvad - en Concert, en Aftenunderholdning eller Penge bidrag - veed jeg ikke.

Glæd mig snart med nogle Ord angaaende disse mine Spørgsmaal, det Ønske De vistnok gjerne opfylder, og tænk imellem ret venligt paa Deres

hengivne Andersen.

skrevet i største hast! næste Gang meget mere.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøb: den 8de Nov: 1831.

Kjære Hr: Professor!

Først min inderlige, hjertelige Hilsen paa Dem og Deres gode Kone, hvem jeg begge ret længes efter at tale med og fortælle løst og fast baade om Livets Poesie og dets Prosa, dernæst til Grunden hvorfor jeg i Dag skriver. Det i "Dagen" indførte Stykke om Digteren Bredahl, har, naturligviis, vakt megen Deeltagelse, jeg vilde dog ikke privat have talt til Dem derom, naar ikke Konferentsraad Collin, hvis Huus er mit andet Hjem, havde bedet mig om, naar jeg skrev Dem til, da at bede Dem underrette mig, privat, (dersom De veed det) hvad egetligt det er for en truende Ulykke der truer Digteren? Hvorledes hans Forhold, som Landmand, er til Sorøe-Academie og om han ikke har nogle utrykte Sager liggende. Jeg kan herved have [overstr: den] den Glæde at fortælle Dem - saadan sub rosa - at Collin, Mynster, Rosenvinge og Flere have taget sig af Bredal og at der Alt er indsamlet en Deel, / der vil øieblikkelig kunde hjælpe ham, De vil vist snart faae mere at høre derom; nu meente Collin at det ogsaa vilde være godt, og behageligt for Digteren, om man af alle Kræfter hjalp hans Arbeider ud imellem Publicum, og naar nogen af de første Mænd og andre, i saadan Øiemed [tager - rettet til:] toge sig af Sagen, vilde derved ogsaa kunde indbringes en Deel. Vil De ikke derfor, naar De glæder mig med et Brev, sige mig hvad De veed og kan faae at vide om disse 3 [overstr: Pk] Punkter 1) hans største truende Nød, 2) Forholdet som Bonde til Academiet, og 3) hans utrykte Arbeider. -

I forrige Uge skrev jeg et Brev til Studenterforeningen om Digteren, og saavidt jeg veed har Senioratet alt viist sig virksomt, saa der ogsaa fra denne Side skeer noget, men hvad - en Concert, en Aftenunderholdning eller Penge bidrag - veed jeg ikke.

Glæd mig snart med nogle Ord angaaende disse mine Spørgsmaal, det Ønske De vistnok gjerne opfylder, og / tænk imellem ret venligt paa Deres

hengivne Andersen.

skrevet i største hast! næste Gang meget mere. /

min ad: store Kongensgade 33

3 Sal./

[Udskr. ST.

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sorøe

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 53-58)