Dato: 24. oktober 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Oct 1831. Til Jomf: Jette!

Med Deres Søster18 flagrer denne Brevdue over salten Vand, den har Skibe19 med i Næbet, som jeg beder De vil venligt modtage, thi anderledes kan jeg ikke lade Dem faae det at see; det er slet ikke rart at læse, men nu kan Deres Søster, som har seet det med fuld Musik løbe af Stabelen, udvikle det Dunkle for Dem. - Skyggebillederne20 har De vist læst, jeg sendte dem til fælles Brug for dem alle, Skibeet derimod er allene til Dem, men de andre kan jo derfor nok læse det, ja, om de vil, spille det Juleaften! - Det gjør megen Lykke, og Interessen for det er stegen ved hver Forestilling; den første Aften kunde Folk endnu ikke finde sig i de korte Syngenummere21 , man vilde have noget der kunde forslaae, som Heiberg har vant dem til. - Nu arbeider jeg paa en nye Vaudeville22 , der foregaaer i det elskede Odense; Gud veed hvad Beboerne der, vil dømme om det; naa! der vil vist snakkes, naar de ser sig sat paa Scenen. Det havde man ikke ventet af den ubetydelig Dreng, ingen lagde Mærke til, at han engang tog den hele By og satte frem - maaskee til at pibe af! Dog det vil vi nu ikke tænke, skjøndt det kunde klinge moersomt i Avisen - "Odense er pebet ud!" - Stykket hedder ellers Spanierne i Odense, og Scenen bliver midt ved Hovedvagten23 ; Decorationen har De da, om De ikke faaer andet af Stykket at see. - Jeg har i dette havdt et mageløst Held i at vælge Melodier, næsten hver Nummer spaaer man mig vil gjøre Lykke - og jeg troer det. Nu kan da Gusta give sin Skilling i Laget med naar der tales om Kjøbenhavn; Skade hun ikke fik det "superbe" Stykke Fornuftgiftermaalet24 at see. For Øieblikket arbeider jeg ellers paa en 5 a 6 Ting ad Gangen, jeg har næsten for mange Ideer, saa jeg nu ordenlig rutter og har maaskee isinde at udgive en heel Bog betitlet "Ideer for dem som selv ingen har, en Nød og Hjælpebog i disse magre Tider! Allene det, er jo ogsaa en god Idee! - Hvorfor kom De ikke til Kjøbenhavn, det ærgrer mig! "De kan ikke taale Søen!" - o snak, man kan taale alt, alt! selv at miste ethvert Haab, enhver Glæde; - - Hils Deres Moder, Fader og Sødskende, men især Deres Bedstemoder! Hvad synes hun om Skyggebillederne? Lad mig nu smukt faae en formelig Kritik! Men lidt snart før vi faae Cholera; den kommer med det første25 ; med Høiagtelse

Andersen

Vil De ikke nok lade indlagte besørge til Guldberg26

- og til min Moder; (hendes allerførst), (men i egne Hænder, der er noget deri.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus