Dato: 23. november 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 November 1846

Kjære Ven!

Da jeg i Sommer var i Pyrenæerne, tænkte jeg en Dag stærkt paa at skrive Dem til i Paris, jeg vidste De havede faaet Reise-Stipendium og troede Dem der, jeg skrev imidlertid ikke, og det samme var Tilfældet for en Ugestid siden, da jeg ogsaa med Tanken søgte Dem i Paris; ja nu var jeg saa aldeles vis paa at De var borte, Deres sidste Vesitkort antog jeg for et Afskedskort, og jeg har derfor, naturligvis ikke søgt Deres Bolig her i Kjøbenhavn, ikke bragt Dem de to tydskle Blade fra Zeise.

De er altsaa endnu hos os! – Her ere Bladene, de laae i al Stilhed paa Bunden af min Kuffert og inden i den, ser jeg stikker et ille Brev! – Vær endelig ikke vred! jeg har, som sagt, troet at De vandrede i Seinestaden.

De ønsker Visen til Grevinde Moltke, men kjære Ven, denne Sang er aldeles forkommet mig, finde den er ikke mueligt, jeg har just i den sidste Tid søgt og atter søgt i Papir-Pakker, Skuffer og Gjemmer, i det, til Nytaar mine Digte, gamle og ny, fra 1822 til 47 udkomne. Det er et Ønske jeg længe havde, som nu opfyldes. 1833 kom alle mine Digte ud, 22 Ark; men deri var øst og fast, dise trængte til at renses; de 22 Ark og alle de Digte, jeg indtil nu har skrevet har jeg saaledes seet efter at De har overstaaet Examen hos Faderen, ere svundne sammen. Alle, til henved 20 Ark. Mellem disse ere imidlertid et Par ganske enkelte nye, blandt andre eet, som man siger er ganske godt, nemlig: et Blomster Alphabet, dersom De kan bruge det, nu da omtrent paa samme Tid det kommer i de samlede Digte, maa De med Glæde faae det, men først om to Dage, da jeg mangler to Bogstaver X og Z, som jeg nu gaaer paa Rov efter. Den Sang i Skoven De har, er ogsaa allerede i de trykte Ark, jeg huskede ikke De havde den; vil De da ikke heller have et bedre Digt, men som sagt, eet som ogsaa kommer i de samlede Digte; paa Onsdag tænker jeg i Formiddagstimerne selv at sige Dem God Dag og da bringe Digtene med; jeg længes jo efter at see Dem! Kjender De Mayers (forfatter til Neapel und die Neapolitaner) Afhandling over Andersen und seine Werke, skrevet meest efter Deres Stykke i Pantheon.

Tilgiv at dette Brev er lidt afjaget, men jeg har i Dag Correctur paa Digte og paa game Eventyr!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus