Dato: 10. august 1831
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

32. Fra E. Collin.

Silkeborg. d: 10de Aug. 1831.

Kjære Andersen.

De har vistnok med Rette kunnet vente tidligere at faae Brev fra mig, men min vidtløftige Correspondance har afholdt mig derfra. Uden vi­dere at ville udvikle de øvrige Undskyldnings-Grunde, jeg kunde have, vil jeg gaae over til det Vigtigere.

Jeg takker Dem meget for de Prøver, De har sendt mig af Deres Lanterna­ magica; de have glædet mig meget; efter min Sædvane vil jeg kortelig sige Dem min Mening derom, skjøndt jeg erkjender mig som en høist incompe­tent Dommer. Den blinde Moder holder jeg meest af; det næste Stykke (paa grosze Winterberg) holder jeg vel ogsaa meget af, men det forekommer mig, at i det første er der Meget i Lidet og i det sidste Lidet i Meget; das heisst: i det Første er hvert Ord nødvendigt til at udtrykke Ideen; i det sidste er vist Formen det Bedste; dog: mange antage jo denne for det Vig­tigste; (idetmindste er det nok ikke klogt at bebreide Dem, at De har seet for meget paa Formen). – Tre Dage af en Tyveknægts Liv: veed jeg ei hvad jeg skal sige om; De veed, at jeg holder mindst af denne Maneer hos Dem, og De kjender min Aversion for saadanne Udtryk, som: »men dirke hun kunde det sælle Skrog« og »nær var jeg bleven et ærligt Skrog«. Frag­mentet af Indledningen synes jeg meget godt om; ligesaa om Kulbrænderen.

De mener at kunne begynde med Trykningen af Bogen ultimo August; schön! jeg troer det var rigtigst at lade den trykke hos Qvist paa Østergade, som har trykket Øehlenschlägers Levnet; om Forladelse – jeg huskede ikke, at Planen er, at Forlaget skal sælges; saa bliver der jo ikke Tale om Trykning fra Deres Side. Angaaende Honoraret kunde De henvende Dem til Reitzel og foreløbigen spørge, hvormeget han vilde give pr. Ark; men slut ingen Contract, inden De nærmere har underrettet mig derom; til Printzlau maa De virkelig ikke henvende Dem; han er ikke formuende, og De har ikke Raad til at risikere et saadant Tab; han vil maaskee blive stødt; kan det hjelpe noget, maa De gjerne skyde Skylden paa mig; jeg skal nok bære det. – Deres Plan, at lade den oversætte paa Tydsk, glæder mig; kun er Spørgsmaalet om, hvorledes dette skulde iværksættes; jeg mener, at det var rigtigst, at De søgte en Oversætter, betalte ham for dette Arbeide, og dernæst solgte Manuscriptet til en tydsk Boghandler, maaskee til Perthes i Hamburg eller Brockhaus i Leipzig (i sidste Anledning kunde De henvende Dem til Lotte Ø :); kunde De ei henvende Dem til Schley?

Deres Efterretninger om »Ravnen« og »Bruden fra Lammermoor« glæde mig meget; hils Hartmann og Bredahl ret meget fra mig ....

Jeg har endnu flere Breve at expedere; derfor: Lev vel!

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost