Dato: 1. oktober 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

I77. Til Jonas Collin. Oldenburg 1 October 1846.

Min kjære, faderlige Ven !

imorges fik jeg Eduards Brev med Danebrogsbaandet, jeg blev meget overrasket og glad! hvor smukt af Kongen, og hvor kjærligt af Dem og Eduard strax at mælde mig det; jeg vilde gjærne midt i næste Uge være hjemme, men, som jeg hører i Dag, gaaer Dampskibet Christian den VIII kun Søndag fra Kiel, og det andet Dampskib skal jo være itu; jeg kan ikke til Søndagmiddag naae Kiel, da jeg har lovet at blive en heel Dag og Aften hos Venner i Bremen, altsaa bliver Afreisen senere, saaledes at jeg næste Søndag (11 October) forlader Kiel og er den 12) vil Gud, i Kjøbenhavn. Bed Eduard beholde hos sig den sidste Deel af Biographien, den, som indeholder min Reise, da jeg deri gjerne vilde tilføie et Par Træk fær samme sendtes til Leipzig. Da jeg nu ikke før om 8 a 10 Dage er hjemme, troer jeg at burde forud sende Kongen min Tak, jeg har her skrevet denne ganske kort og simpel, vil De læse Indlagte og gaaer det, som jeg troer, da er De saa god at slaae Convelut om og paa det hurtigste sende det med Udskrift til Kongen. Hils dem Allesammen hjemme, nu længes jeg ordenlig! – Rask er jeg ellers ikke, det vil sige, jeg føler mig nerveus i en kjedelig Grad. – Men jeg tænker en rigtig god kold Vinter gjør godt.

Lev nu vel! min kjære, kjære faderlige Ven!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Jeg hører vel i Hamborg post restante, lidt om Huusleilighed, om hvilken jeg nyelig skrev til Theodor.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter