Dato: 28. juni 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28. Juni 1831.

Kjære Ven!

Her kommer min Brevdue flagrende; - thi nu er jeg træt af at flagre og sidder midt i det store, snævre Kjøbenhavn. I Fredags kom jeg hjem med Dampskibet fra min Udflugt i Verden, hvor jeg har seet saa meget smukt; dog, dette kjender Du jo, Du lykkelige Menneske, der er gaaet over de Bjerge, jeg kun saae som Schattenspiel an der Himmelwand. Et deiligt Veir fulgte mig, og især paa Brocken var der smukt og klart, Noget, som jo er en sjælden Lykke! - Tieck og Dahl i Dresden blev jeg nøie bekjendt med, og jeg troer at have vundet Mere, end det Venskab, de ellers give andre Reisende, der, som jeg, kun en Ugestid ere i deres Omgivning. - Et hjerteligt Brev fra Tieck, som Du skal faae at see, vil kunne give Dig en Idee derom. - Mange smaae Erindringer bringer jeg hjem, men ikke et eneste Vers; hvor kan man baade samle Blomsterstøv og sætte Honning paa een Gang? Det sachsiske Schweiz er interessant, men ikke smukt og grandiost som Harzen. Berlin er en kj edelig By, jeg kommer der ikke mere. Det er jo bare Theater-Decorationer! Digteren Chamisso indførte mig i et literairt Selskab, der havde fine Forsamlinger i »Thiergarten«; her saae jeg en Slump af Berlins skjønne Aander. Med Skuespillene var jeg uheldig; i denne Tid grassere kun Spektakelstykker. - Du er vist eller en smule vred paa mig, fordi Du intet Brev fik fra mig i den Tid, jeg var borte; man naar Du betænker, at den hele reise gjennem Hamburg, Braunschweig; Harz-Egnen, Leipzig, Meissen, Dresden, sachsiske Schweiz og Berlin varede kun sex Uger, saa vil Du vist undskylde mig. - Hvad jeg i den Tid har følt og tænkt, skal Du faae paa Tryk, saa er det bedre at læse, end min garstige Kloe. - Det bliver en »Hjertets Laterna magica«, jeg vil skjænke Verden; nu faaer man see, hvad Lykke Billederne gjøre. Din Recension over mine sidste Digte læste jeg i Hamburg, Professor Kruse kom at vise mig dem. Men nu, levvel! Jeg har meget at bestille i disse Dage, som Du vel kan vide; derfor ikke Mere, end et lille »god Dag«. Vil Du ret snart sende Ingemann indlagte, lille Brev, og glæd mig med et i næste Uge; Jeg skal da oprette, hvad jeg har forsømt. I Libau er annonceret en Oversættelse af de bedste mellem mine Digte; naar nu kun Kolera ikke flaaer dette Project ihjel!

Din Ven

Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter