Dato: 26. august 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Ettersburg 26 August 1846

Kjære Ven!

Tak og atter Tak for det udførlige Brev, for Bøgerne og især for den meere end boghandleriske Interesse De synes at have for mine Skrifter, jeg vil ogsaa i Eet og Alt række Dem Haanden, lad os derfor altid ret aabent udtale os for hinanden. - Jeg er i Besøg hos Arvestorhertugen, har det særdeles vel, han er mig - om jeg tør sige - som en Ven, hengiven og god, hans Gemalinde, hans høie Forældre komme mig med en Velvillie, en Naade, imøde, som var jeg ikke "en Søn af Folket", men var født i deres Kreds, jeg føler mig ofte ganske ydmyget ved al den Godhed. Jeg har en mægtig Lykkestjerne, tidt begriber jeg ikke hvor for just jeg skal have det saa godt. - Jeg bliver endnu her til Kongen af Holland er indtruffet og atter afreist, han tager sin Datter og Svigersøn med paa Reise til Slesien, da vil ogsaa jeg bryde op og lægge Veien over Jena og der indlogere mig et Par Dage for i Forening med Volf at fa ae et Par Digte oversat, derpaa reiser jeg til Leipzig, hvor jeg ogsaa i vort fælleds Anliggende bliver en 8 Dage og arbeider ene og alene for os! Men nu til Deres Brev, som ligger foran mig. Det glæder mig at Reuscher oversætter Biographien, han forstaaer særdeles godt Dansk og jeg finder hans Stiil temmelig flydende. De faaer, som jeg seer af et Brev fra Eduard, Biographien, den danske, sendt tilbage i en læselig Afskrift. Den kjære Ven har, jeg blev ordenlig skamfuld over dette store Offer af ham, paataget sig at reenskrive det Hele, som han skriver mig til, da han mener det ikke er læseligt for en Tydsker. Han synes særdeles tilfreds med det Hele, kun ikke Hurtigheden hvormed det er kastet over Papiret, den vil han afhjælpe; da han begyndte derpaa, anede han nok ikke hvilket herkulisk Arbeid det blev; imidlertid afskriver han nu og i alle Tilfælde, ligesaa hurtig, som Reuscher kan oversætte; men nu bliver det nødvendigt at De ogsaa sender ham (Eduard) det sidste Blad af Biographien, vil De da, fra mig tilføie, om han vil beholde mit Original-Manuscript, eller er det alt stykkeviis fulgt med tilbage til Dem, da gjem det for mig, thi De veed - jeg selv eier intet. - Hvad mit Portræt angaaer, da troer jeg at det af Professor Grahl i Dresden er smukkest gjengivet. Vil De ganske simpelt skrive til ham, at jeg har sagt Dem at han var villig, uden videre (det er en riig Mand) at overlade Dem til Afcopiering sit Malerie af mig, for at dette kunne komme foran i mine samlede Skrifter. Han har ganske tydeligt sagt det, saa her behøves kun et lille Brev fra Dem, der siger at nu ønskede De at gjøre Brug af det venlige Løfte han havde givet mig. De vil nok selv kunde dømme hvor ligt det er. Har De et Aftryk af Gärtners da ønskede jeg nok at see dette, i alle Tilfælde naar jeg kommer til Leipzig. Prøven paa "Improvisatoren" finder jeg særdeles smuk og billig. Med Hensyn tilIndelingen, da har De ikke opstillet den i samme Orden, De først tænkte, jeg seer at selv Improvisatoren, der alt er trykt, kommer hen i 8de til 11 Bind; men det er maaskee Deres Plan at variere med Bindene, og ikke give 1.2.3. osv men 1-8-9-10 og saaledes med Spring, dog altid, beder jeg Dem, et heel Værks Dele efter hinanden. De er uvis om de 24 Hefters Indhold jeg vil her opstille disse:

1. Biographien.

2-3-4 Mahrchen

- (NB troer De at alle Eventyr kunne præsses sammen i tre Bind? Maaskee! Der er endnu 4 som ikke ere i de tydske Udgaver).

5-6 Gedichte

7 Billedbog

(alene er den kun et halvt Bind, her kunde maaskee tilføies det dramatiske Eventyr: Lykkens Blomst.)

8-9-10. Improvisatoren.

11-12-13 Nur ein Geiger.

14-15. O Z. (Denne Roman indtager kun to Bind, og ikke som De har antydet tre).

16-17. Mulatten - Agnete. Maurerpigen - Liden Kirsten etc.

18-19-20 Bazaren.

Saaledes faaer jeg kun 20 Bind eller Hefter, derimod kan jeg temmelig viist love Dem til næste Foraar et nyt Bind, nemlig "Ahasverus 1ste Deel", som jeg vil fuldende, eller rettere afpudse i Løbet af Vinteren, naar jeg kommer hjem. Det er en Digtning forskjellig fra mine øvrige, den bliver to Dele, men kun første Deel, som danner et forstaaeligt Heelt, giver jeg ud nu; Resten kan og maa hvile, maaskee et Par Aar endnu, det bliver som "Faust Fragmentet" - og jeg vil give Dem det danske Manuscript - efter givne Ord - de Maaneder forud før de sees i Dansk. Er det Dem særdeles om at gjøre at de ældre Sager blive 24 Hefter, da maa vi gjøre en ny Indeling.

De har sendt mig Reuschers Oversættelse af Eventyrene, men jeg maa have min egen danske Original, det er kun med denne ved Siden jeg fuldkommen kan bedømme Udtrykkene, er det Dem mueligt at faae disse, saavel de 6 smaa Hefter, som de tre, saa kaldte "nye". Jeg skal imidlertid gjennemlæse og rette i de tilsendte tydske og da selv bringe Dem disse; jeg skal ligeledes til Leipzig medbringe en tydelig IndeIing af Eventyrenes Opstilling i 3 Bind. - Billedbogen troer jeg nok at kunne hjælpe paa. Ærgerligt er det at en ny Udgave af en Hr Gottfried v. Leinburg, i disse Dage er, som jeg seer, udkommet i Frankfurth, jeg har kjøbt et Exemplar og finder det særdeles smukt hvad det tydske Sprog angaaer. - Digtene vil give meest Uleilighed, men jeg haaber de nok kunne bringes istand og Som De selv angiver meddeles i to Bind. I Chamissos Værker finder De, lille Lise ved Brønden (Slutningen deraf dog ikke ret oversat) Ma[rt]sviolerne, Soldaten, Tyveknægten og Soldaten b: Spillemanden, samt i Anhanget til Chamissos Skrifter "Bag Ellekrattet", et Digt der iøvrigt hører hjemme i "Agnete", og kun kan optages mellem Digtene, dersom De opgiver at lade "Agnete" oversætte. - Hos Gaudy i hans Gedichte, staae to fortræffeligt oversatte Digte af mig. Dernæst er af en Hr Thomsen i Berlin udkommet: Harfen der Skalden, ihvilke[n] findes en Snees Digte af mine, dog disse maa jeg læse paa ny og gjøre et Udvalg af; vil De faae den Bog. I Hamborgs: Blätter für litterairische Unterhaltung, staaer i de sidste 3 Aar-Gange flere Digte oversatte af Zeise, enkelte kunne bruges. Vil De ikke i Løbet af otte Dage sende mig her til Weimar den danske Udgave af mine samlede Digte, eier De den ikke, da har Reutscher en saadan og i samme har jeg allerede antydet hvilke Digte jeg ønskede blive ikke oversatte. - 1833 kom denne Samling ud og fra den Tid ere en stor Mængde, ganske gode Digte skrevne, disse kan jeg fra Kjøbenhavn sende Dem et Udvalg af i Manuscript. Hvad Digtene angaae, da troer jeg ikke vi kunne lade Reutscher befatte sig med disse. Kan ikke Kannegieser bedre? og vil De ikke henvende Dem til Grev Baudissin i Dresden, der har oversat Calderone og skriver smukke tydske Vers, han henvendte sig selv velvilligst til mig, da vi skildtes ad og tilbød at oversætte for den samlede Udgave Eet og andet. Der ere flere tydske, unge Forfattere, som vist - naar man gav Oversættelsen ordret i Prosa - paatog sig et Par Digte - saaledes troer jeg Rollett i Frankfurth; er det Dem om Navne at gjøre, da skal jeg nok besørge at nogle komme i Hænderne paa forskjellige der have Navneværdi, f Ex Freiliggrath. Men nu var det mig om at gjøre paa det hurtigste at faae nogle af mine danske Digte, som jeg kunde have med til Jena; send mig disse ufortøvet her, Weimar post restante. Om 8 a 9 Dage reiser Arvestorhertugen og da reiser jeg ogsaa hjemad, først, som sagt, til Jena og da til Leipzig hvor jeg gjerne ønskede at kunne udrette en Deel i de otte Dage, jeg da for Sagens Skyld vil opholde mig; fra Leipzig tager jeg til Oldenburg hvor jeg bliver henimod 14 Dage og ganske er til vor fælles Interesse. Undskyld nu dette af jagede, men jeg haaber indholdsrige Brev. Et Par af mine Digte i tydsk Oversættelse, foruden de ovenfor nævnte, bringer jeg med, jeg har skrevet disse ud af tydske Blade. - Hils nu Fruen og "de Smaa" og siig mig, omtrent, hvor mange Ark min Biographie bliver.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus