Dato: 18. august 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar den 18 Aug. 1846

Kjære Ven!

for en Time siden kom jeg her til og iler med strax at sende Dem det sidste Blad af Biographien. Min store Manuscript-Pakke, den jeg sendte Dem fra Frankfurth, vil jeg haabe De har faaet og jeg erholder altsaa nu i Løbet af nogle Dage et ret indholdsrigt Brev fra Dem, sendt her til Weimar, post restante, De siger mig om den samlede Udgave og om det illustrerede Bind af alle Eventyrene, om Portræt etc. - kunde jeg fa ae det af Gartner at see vilde jeg gjerne. Nu bliver jeg her, rimeligviis nogle Uger og i disse ønskede jeg ret at arbeide paa vor fælles Interesse! send mig endelig hvad De først vil have ud, at jeg kan gjennemlæse det, og lad mig endelig faae Biographien i tydsk Manuskript, hvor jeg da kunde gjøre Bemærkninger, eller i det mindste i Correctur Ark. Imorgen drager jeg ud til min kjære Arvestorhertug af Weimar, der naadigst har indbudt mig at tilbringe nogen Tid hos ham paa hans smukke Sommerslot Ettersburg, det ligger tæt ved Weimar og Breve og Pakker besørges derud paa det hurtigste. I Wien, Triest, Frankfurth, overalt har jeg hørt at man bestemteste[!] sig til at faae mine samlede Skrifter naar de kom ud, Een af de som i Rom imidlertid overdrog mig [at] besørge det, er den hanoveranske Minister Kästner, hans Brev til mig lægger jeg heri, da det er kort og meest indeholder den vidløftige Adresse.

Hils nu Frue[n] og "de Smaae", hvis Bekjendtskab og Venskab jeg glæder mig til at gjøre.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hvad er det Boz har skrevet om Italien og som i Oversættelse er udkommet hos Dem? Det er godt?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus