Dato: 24. juli 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[Lyon 24 Juli 1846]

Kjære Ven!

Jeg blev meget glad ved i Cette at finde Brev fra Dem, det Brev De har sendt til Marseille, og deraf see at de fire Leveringer af Biographien lykkeligt ere komne i Deres Hænder, jeg var meget urolig for at eet af Brevene skulde forkomme, da det vilde have blevet mig et besværligt Arbeide at levere det Manglende og maaskee ikke engang leveret det saa godt; vaag endelig vel over Manuskriptet og er det mueligt da, lad tage en læselig Afskrift af det Hele, det vil være beqvemmere for Kannegieser, de U[d]gifter der blive ved Sligt, komme vi nok ud af. - Jeg troer at det godt kan blive eet Bind det Hele, men ønsker særdeles meget at Billedbog fulgte med, hvor skal ellers den have Plads? Dog Deres Interesse for mig og mine Skrifter vil lede Dem til at gjøre det Bedste. - Hvad De skriver om mit Portræt, at De vil lade det stikke efter Gärtners Tegning, var mig høist ubehageligt, Gartner gjorte for 2 a 3 Aar siden mit Billed, gjorde det, som Kunstner, vistnok fortræffeligt, men opfattede mig ikke blot aandløst, men afskyeligt, alle mine Venner vare oprørte og jeg havde Følelsen af at see mig fremstillet, som Daarekistelem. Gartner vilde allerede den Gang lade det stikke, jeg opponerede derimod, han hørte nok enkelte andre Stemmer og bad mig igjen før min Afreise sidde for ham han vilde da forandre en Deel paa samme Billede, høre mine Bemærkninger, jeg lod ham da radere de puklede Skuldre ud, fik nogle af de grinende Grimasser væk, og der kom et Billed, som er anstændigt, men ikke nogen smuk Opfattelse af mig, det er det, som nu er stukket, og som De vil lade copiere; hvad Gartner kan have gjordt til at forædle Billedet, i det han raderede det veed jeg ikke, men lad mig i Frankfurth finde et Aftryk deraf, før De gjør noget videre. Hvorfor vil De ikke have et Portræt efter det, som blev malet i Dresden, som er liigt og aandfuldt, Maleren tilbød at laane Dem Maleriet til fri Afbenyttelse, dette havde jeg ønsket.

De skriver slet Intet om Eventyrene; kunne ikke disse i den samlede, illustrerede Udgave komme ud til Nytaar? har De faaet Tegninger af Frøhlich? hvilke andre Malere vil De indlade Dem med, jeg sagde at Speckter havde en heel Samling af allerede udkastede Tegninger. Det vilde være smukt og jeg tør troe indbringende om denne Samling udkom til Nytaar, adskildt fra de samlede Værker. Det var jo ogsaa Deres Plan. Nu bliver altsaa i den samlede Udgave 1 Bind Biographie og Billedbog, 2 Bind Improvisatoren etc. - Jeg sender Dem dette Brev og Resten af Biographien fra Schweitz, De seer jeg altsaa er rykket Dem nærmere og vor Brevvexling kan gaae hurtigere og mere sikker. - Jeg har siden jeg skrev Dem til fra Marseille, lidt meget af Varme; været i en Grad sygelig, som jeg aldrig før kjendte det; jeg vilde forcere Reisen ind i Spanien, sætte det i Muelighed, i det mindste at naae Barzelone, men Aarstiden og den usædvanlige Varme, der alt i Neapel havde ødelagt mig gjorde mig det umueligt at gaae længer end om i Pyrenæerne; jeg kom næsten dødssyg til Perpignan det var mig umueligt at holde Reisen længer ud, efter at have vel udhvilet søgte jeg til et Bad: Vernet, der ligger ved den spanske Grændse; her i Bjergene var frisk Luft, kjøligt og jeg kom mig forunderlig hurtig, kunde gjøre Spadseretoure til Fods, men Lægen og de Spanske jeg traf raadede mig paa det bestemteste fra at vove mig ind i Landet; efter en tung Kamp med', mig selv opgav jeg den videre Reiseplan og har senere ikke fortrudt det. En Qval har Reisen været herhid.

Genf den 29 Juli 1846

Ovenstaaende skrev jeg den sidste Aften jeg var i Lyon, for at slutte Brevet og sende det med Slutningen af Biographien strax den første Dag jeg kom her til Genf; iaftes indtraf jeg, sendte strax Bud paa Posthuset hvor jeg ventede flere Breve, men man lod svare, at der aldeles intet var for mig; det forekom mig næsten utroligt, da Collin skulde sende mig et Creditiv, og han er meget nøiagtig; jeg gik da selv i Dag paa Posthuset, fik samme Svar, som igaar, men da jeg paastod der var Brev, saae man nok en Gang efter og Brev og Creditiv var meget rigtig der; de undskyldte med at mit Navn var ulæseligt skrevet. Jeg gik hjem og en Time efter kom Postbudet og sagde, de havde endnu fundet et Brev, som nok var til mig, jeg saae efter, jo, det var Deres Brev, der i mange Dage har ligget her. En saadan Uorden har jeg endnu ikke oplevet, og i Hotellet sagde man at derover var en almindelig Klage af alle Fremmede. - Jeg vover derfor ikke fra Genf at sende Dem Resten af Biographien, da jeg ikke har Afskrift af den, men vil f Ex fra Basel lade den afgaae; selv venter jeg om en 14 Dage at være i Frankfurth; der finder jeg Brev fra Dem og maaskee et Aftryk af Portrættet og Svar paa Alt hvad jeg iøvrigt, her har spurgt om. Det vil sige dersom dette Brev kommer i Deres Hænder, stor Tro derpaa har jeg ikke! Hvad synes Dem om at jeg dedicerer Kongen af Danmark mine samlede Værker paa Tydsk, jeg synes ikke jeg godt kan andet, det vilde maaskee ogsaa støde, om jeg gav dem til Kongen af Preusen og ikke til Kongen af Danmark, dertil skal jeg imidlertid indhente en Tilladelse. - Min kjære Arvestorhertug af Weimar skal have en Bog, jeg har endogsaa sagt ham det og ham vilde jeg give den illustrerede Udgave af Eventyrene, til hvilke jeg da kunde tilføie et passende Forord. Skriv mig endelig til om denne Udgave, som vi maa have ud til Juul. Gratulere til Sønnen! hils Deres Frue og Datter meget og bring min ærbødigste Gratulation til de Forlovede! Lev nu vel, kjære Ven og tænk venlig paa

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Her i den kjøligere Luft føler jeg mig alt raskere; men jeg er endnu meget svag, ganske nerveus af den dæmoniske Varme jeg har maatte døie!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus